ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11098/2561 ,คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11099/2561 และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11100/2561
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11099/2561 เรื่อง การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รับผิดชอบงานกลุ่มภารกิจ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11098/2561 เรื่องการมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11100/2561 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ที่ บร 0017.3/ว 6858 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
09 พ.ย. 2561