ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
แบบรายงานเรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
เพื่อให้การจัดทำคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ขอสอบถามหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคเพื่อให้รายงานเรื่องที่อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด มอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจต่อให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รวมทั้ง เรื่องที่มีความประสงค์จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจต่อให้ปฏิบัติราชการแทน โดยให้ส่งแบบรายงานฯ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
19 ต.ค. 2561