ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 10572/2561 ลว 8 ต.ค. 61
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 10572/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 (หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 6172 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
09 ต.ค. 2561