ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
05 ก.พ. 2561