ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560 โดยออกรางวัล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลาง บริเวณโดมสวนรมย์บุรี โดยขอให้ผู้ถูกรางวัล นำสลากฉบับจริงที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอรับรางวัลได้ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ ภายในกำหนด 60 วัน นับจากวันออกสลาก หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิการรับรางวัล โดยผลการออกรางวัลดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044 612 169
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
05 ก.พ. 2561