ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลดสื่อรณรงค์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
รายละเอียด
ดาวน์โหลดสื่อรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 สื่อ ประกอบด้วย สื่อวีดิทัศน์จำนวน 1 ชุด ได้แก่ เพลงขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด (video animation) และสื่อเสียงจำนวน 3 ชุด ได้แก่ (1.) ชุด 7 วันอันสบายขับช้า (2.) ชุด 3 ข้อปลอดภัย (3.) ชุด สถิติขับช้า ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.2/ว6662 ลว 26 ธันวาคม 2560 ตามไฟล์ที่แนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
26 ธ.ค. 2560