ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลดบัญชีโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2562
รายละเอียด
ดาวน์โหลดบัญชีโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2562 เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.2/ว 6482 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
19 ธ.ค. 2560