ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินโครงการฯ
รายละเอียด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วน ที่ บร.0017.2/ว 6467 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ดังไฟล์ที่แนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
18 ธ.ค. 2560