ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ขอให้จัดให้มีกาควบคุมและติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
รายละเอียด
ขอให้จัดให้มีกาควบคุมและติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ รายละเอียดตาม หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ที่ บร 0017.4/ว 6226 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
06 ธ.ค. 2560