ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี 2560
รายละเอียด
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560
ด้วย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงานมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
จัดให้มีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นำเสนอผลงานของ อพ.สธ. หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
เปิดการประชุมฯ ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมอาคารสระบุรี 4 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบ ทั้งนี้ติดตามสามารถติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.rspg.or.th
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
16 พ.ย. 2560