ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0017.5/ว5045 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
12 ต.ค. 2560