ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปี 2562
รายละเอียด
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปี 2562 ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.2/ว4824 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
03 ต.ค. 2560