ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 4874 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
1.คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 30049/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
2.คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 30050/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
3.คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 30051/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
02 ต.ค. 2560