ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ที่ บร 0017.4/ว 4595 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม และขอให้นำส่งที่ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044 666 564
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
15 ก.ย. 2560