ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับการพัสดุตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 27631/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 4258 ลว 24 ส.ค. 60) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
30 ส.ค. 2560