ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สื่อสิ่งพิมพ์ (inforgraphic) ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
รายละเอียด
สื่อสิ่งพิมพ์ (inforgraphic) ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ สื่อสิ่งพิมพ์ของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0017.2/ว2963 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
21 มิ.ย. 2560