ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 9079/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 9080/2560 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 9081/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
21 มี.ค. 2560