ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ขอทราบความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
ขอทราบความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2559-2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ทาง http://buriram.mnre.go.th/ewt_dl.php?nid=141 และส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044 666 553-4 ต่อ 14 โทรสาร.044 666 553-4 ต่อ 11 หรือทางอีเมลล์ buriram.mnre@gmail.com ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
05 ก.ค. 2559