ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สรุปผลการประชุมปรึกษาสาธารณะโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี
รายละเอียด
สรุปผลการประชุมปรึกษาสาธารณะ ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อย)
ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2559
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี
รายละเอียดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
28 มี.ค. 2559