ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 6906/2559 และ 6907/2559
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 6906/2559 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 6907/2559 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดบรุีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
16 มี.ค. 2559