เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลพื้นฐาน/การบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆสรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
คำสั่ง/ข้อสั่งการ/เอกสารเวียนในจังหวัด

คำสั่งจังหวัด

คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 30049/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 30050/2560 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 30051/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน   ดังเอกสารแนบ


คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 9079/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 9080/2560 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 9081/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน   ดังเอกสารแนบ
update ณ 21 มีนาคม 2560

คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 29697/2559 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน และ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 29698/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน   ดังเอกสารแนบ
update ณ 1 พฤศจิกายน 2559

คำสั่งจังหวัดที่ 27942/2559 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน   ดังเอกสารแนบ
update ณ 11 ตุลาคม 2559

คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 13815/2559 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขเพิ่มเติม)  ดังเอกสารแนบ
update ณ 27 พฤษภาคม 2559

คำสั่งจังหวัดที่ 6906/2559 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แทนกัน และคำสั่งจังหวัดที่ 6907/2559 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบรุีรัมยฺ์ฯ  ดังเอกสารแนบ
update ณ 16 มีนาคม 2559

คำสั่งจังหวัดที่ 22393/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แทนกัน และคำสั่งจังหวัดที่ 22394/2558 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขเพิ่มเติม) ดังเอกสารแนบ
update ณ 2 ตุลาคม 2558

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (เพิ่มเติม) คำสั่งจังหวัดที่ 19046/2558 เรื่องการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
update ณ 25 สิงหาคม 2558

คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 26121/2557 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แทนกัน ดังเอกสารแนบ
update ณ 9 ธันวาคม 2557

คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 18360/2557 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ คำสั่งที่ 18361/2557 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนใหม่
update ณ 5 กันยายน 2557

 คำสั่งที่ 22920/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคำสั่งที่ 22921/2556 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
update ณ 4 พฤศจิกายน 2556

 คำสั่งที่ 20463/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แทนกัน และคำสั่งที่ 20464/2556 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
update ณ 1 ตุลาคม 2556


 คำสั่งที่ 6972/2555 เรื่อง การยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555
update ณ 21 ธันวาคม 2555

 คำสั่งที่ 6488/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แทนกัน ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และ คำสั่งที่ 6489 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
update ณ 13 ธันวาคม 2555

 คำสั่งที่ 1213/2555 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 19 เมษายน 2555
update ณ 20 เมษายน 2555

 คำสั่งที่ 786/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคำสั่งที่ 787/2554 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555
update ณ 23 มีนาคม 2555

 คำสั่งที่ 242/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แทนกัน และคำสั่งที่ 243/2554 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 21 มกราคม 2554
update ณ 18 เม.ย. 54

 คำสั่งที่ 3449/2553 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3)
  update ณ 2 ธันวาคม 2553

 คำสั่งที่ 3392/2553 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน และ คำสั่งที่ 3393/2553 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
  update ณ 29 พฤศจิกายน 2553

 คำสั่งที่ 2906/2553 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบัับที่ 1)
  update ณ 26 พฤศจิกายน 2553

 คำสั่งที่ 605/2553 เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แทนกัน และคำสั่งที่ 606/2553 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
  update ณ 31 มีนาคม 2553เอกสารเวียนในจังหวัด


  โครงการสร้างภาพยนตร์สารคดีที่ส่งเสริมเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย update ณ 28 กันยายน 2558
  โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด"" update ณ 23 มิถุนายน 2558
  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558" update ณ 25 พฤษภาคม 2558
 มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2557
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2554
 แบบฟอร์มการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เตอร์มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2552
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจังหวัดบุรีรัมย์
 เอกสารการประชุม vcs เรื่อง การใช้ IT ในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล (วันที่ 10 กันยายน 2551 )
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ปี2551-2555
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 สรุปสาระสำคัญ กฎ ก.พ. ข้อบังคับหนังสือเวียนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 สรุปการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ และ นายถาวร เสนเนียม)เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย 
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2552จังหวัดบุรีรัมย์ 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ 2552 - 2555) จังหวัดบุรีรัมย์
 ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ” วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ
รายงานโครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดของจังหวัดบุรีรัมย์ 
แผน งาน/กิจกรรมเฝ้าระวังการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นนโยบายที่ 4 การป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของประเทศ
 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-12-23 (37162 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©