เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลพื้นฐาน/การบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆสรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
โครงการพระราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวด่วน/กิจกรรมเด่น


ข่าวประชาสัมพันธ์


เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดวิดีโอจังหวัดบุรีรัมย์


ระบบประเมินผล


ระเบียบที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊ก
แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก
รายละเอียดตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ คลิ๊ก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 คลิ๊ก
พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 คลิ๊ก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 คลิ๊ก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548 คลิ๊ก
ตัวอย่างหนังสือราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541 คลิ๊ก
ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
พรบ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 คลิ๊ก
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน [กฏสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 71 (2553) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 ] คลิ๊ก
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน [กฏสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 94 (2553) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 ] คลิ๊ก
รูปภาพอินทนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทนู คลิ๊ก
กฏ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา คลิ๊ก
โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย คลิ๊ก
ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย คลิ๊ก

ข่าว/กิจกรรมเด่นของจังหวัด

   แบบเสนอโครงการ ตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง (แบบ กยจ.1,แบบ กยจ.2) คลิ๊ก!!
   ข่าวท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการใช้ประโยชน์ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)
   ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการใช้ประโยชน์ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)ได้ทางเว็บบอร์ดของจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก!!
   กิจกรรมผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และส่วนราชการประจำเดือนกันยายน2556

BCM-MODEL บุรีรัมย์

   คู่มือแผนชีวิตหมู่บ้าน(Village Plan) สันติสุข 9 ดี จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับปรับปรุง (ข้อมูล ณ 24 มี.ค. 59)คลิ๊ก
   คู่มือการประเมินมาตรฐานธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (ข้อมูล ณ 25 ธ.ค. 58)คลิ๊ก
   ตารางบันทึกผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน 100 ข้อ 500 กิจกรรม ของตำบล/อำเภอ 23 อำเภอ (ข้อมูล ณ 18 ธ.ค. 58)คลิ๊ก
   เกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (ข้อมูล ณ 2 ธ.ค. 58)คลิ๊ก
   Road Map การประเมินมาตรฐานหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (ข้อมูล ณ 2 ธ.ค. 58) คลิ๊ก
   ภาพจิ๊กซอพลายบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดีแบบ 500 ชิ้น คลิ๊ก
   คู่มือกระบวนการสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี ด้วย BCM-Model คลิ๊ก
   ภาพพลายบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี คลิ๊ก
   สไลด์สำหรับวิทยากร BCM คลิ๊ก
   เกณฑ์มาตรฐาน 9 ดี (ปรับใหม่ 23 มีนาคม 2558)คลิ๊ก
   หนังสือธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ฉบับพิมพ์แจกจ่าย คลิ๊ก
   ตารางแบบรายงานแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาราง 15 ช่องปรับใหม่ คลิ๊ก
   ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน คลิ๊ก
   รวมองค์ความรู้ B-CM-Model คลิ๊ก
   เอกสารเรื่องชุดคุ้มครองหมู่บ้าน(ชคบ.)ยุทธวิธีทางรอดจังหวัดชายแดนใต้(จชต.) คลิ๊ก
   คู่มือการสร้างกัมปงตักวาโดยกระบวนการชูรอและการหนุนเสริม คลิ๊ก
   แบบป้ายประชาสัมพันธ์ BCM-Model จังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก
   BCM MODEL จังหวัดบุรีรัมย์ฉบับแจกจ่าย คลิ๊ก
   ข้อมูลการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน คลิ๊ก
   วิดีโอโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด B-CM Model วันที่ 21 มิถุนายน 2557 (ขนาดไฟล์ 359 MB) คลิ๊ก
   วิดีโอโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด B-CM Model วันที่ 20 มิถุนายน 2557 (ขนาดไฟล์ 504 MB) คลิ๊ก
   ตัวอย่างพัทลุงโมเดล (ขนาดไฟล์ 57 MB) คลิ๊ก
   ตัวอย่างโกสุมพิสัยโมเดล (ขนาดไฟล์ 3 MB) คลิ๊ก


ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานภายในจังหวัดบุรีรัมย์


การประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์


ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา สอบราคา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด(POC)


สร้างการรับรู้สู่ชุมชน


ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายธัชกร   หัตถาธยากูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์

นายอังกูร ศีลาเทวากูล
Facebook
ค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google.go.th
ค้นหาใน เว็บไซต์บุรีรัมย์
e-learning
เลือก e-Learning
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บมหกรรม 7 ปี สายรักแห่งครอบครัว