ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาวนอุทยานเขากระโดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
3,000,000
ราคากลางงานก่อสร้าง
3,100,000
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
-
อีเมล์แอดเดรส
buriram@moi.go.th
หมายเลขโทรศัพท์
0 4461 1449
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  เอกสารร่าง TOR วันที่ 09 พฤษภาคม 2554 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554