ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
โครงการก่อสร้างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์และสิ่งปลูกสร้างประกอบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
21000000
ราคากลางงานก่อสร้าง
20227000
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
20227000
อีเมล์แอดเดรส
Burirum @sso.go.th
หมายเลขโทรศัพท์
044-614437
ที่อยู่ของหน่วยงาน
48/27-28 ถนนแสนสุข

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  เอกสารร่าง TOR วันที่ 30 ธันวาคม 2553 วันที่ 04 มกราคม 2554