ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
จ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
481,900,000.00
ราคากลางงานก่อสร้าง
488,258,000.00
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
-
อีเมล์แอดเดรส
buriram@moi.go.th
หมายเลขโทรศัพท์
0-4461-1342
ที่อยู่ของหน่วยงาน
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  เอกสารร่าง TOR วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553