ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหน่วยงาน
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
จ้างก่อสร้าง ถนนคันดินผิวจราจรลูกรัง จำนวน 11 สาย ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9648000
ราคากลางงานก่อสร้าง
-
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
-
อีเมล์แอดเดรส
-
หมายเลขโทรศัพท์
0-4461-8645
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เนเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  เอกสารร่าง TORครั้งที่สอง วันที่ 21 มิถุนายน 2553 วันที่ 24 มิถุนายน 2553