ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก
ชื่อหน่วยงาน
ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสตึกพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
-
ราคากลางงานก่อสร้าง
13822000
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
-
อีเมล์แอดเดรส
satuk999@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
044681100
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ที่ว่าการอำเภอสตึก ถนนสตึกสำราญ ตำบลสตึก อำเภอสตึก

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  เอกสารร่าง TOR วันที่ 01 ธันวาคม 2552 วันที่ 04 ธันวาคม 2552