ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง
ชื่อหน่วยงาน
ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง
ชื่อเรื่อง
จ้างก่อสร้างหอประชุมอำเภอกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,077,500
ราคากลางงานก่อสร้าง
6,359,000
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
-
อีเมล์แอดเดรส
-
หมายเลขโทรศัพท์
044691178
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ที่ว่าการอำเภอกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 32000

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  ร่าง TOR ครั้งทีสอง วันที่ 09 พฤศจิกายน 2552 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552