ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารพร้อมงานผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม และงานครุถัณฑ์อาคารหอประชุม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
-ไม่ระบุข้อมูล-
ราคากลางงานก่อสร้าง
-ไม่ระบุข้อมูล-
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
-ไม่ระบุข้อมูล-
อีเมล์แอดเดรส
-ไม่ระบุข้อมูล-
หมายเลขโทรศัพท์
-ไม่ระบุข้อมูล-
ที่อยู่ของหน่วยงาน
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  เอกสารแนบ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557