ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย
ชื่อหน่วยงาน
ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย
ชื่อเรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
502,000
ราคากลางงานก่อสร้าง
501,961.44
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
-
อีเมล์แอดเดรส
-ไม่ระบุข้อมูล-
หมายเลขโทรศัพท์
044 608 072
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรัรัมย์

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  เอกสารแนบ วันที่ 02 กรกฏาคม 2555 วันที่ 16 กรกฏาคม 2555