ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มงานความมั่นคง
ชื่อหน่วยงาน
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มงานความมั่นคง
ชื่อเรื่อง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาการท่องเที่ยวหนองละหานทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
-ไม่ระบุข้อมูล-
ราคากลางงานก่อสร้าง
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
-ไม่ระบุข้อมูล-
อีเมล์แอดเดรส
-ไม่ระบุข้อมูล-
หมายเลขโทรศัพท์
-ไม่ระบุข้อมูล-
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มงานความมั่นคง ๐๔๔๖๑๑๖๔๙

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  เอกสารแนบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555