ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์


ประกาศร่าง TOR จังหวัดบุรีรัมย์์
ร่างประกาศ TOR สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้าง "โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาวนอุทยานเขากระโดง"
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
3,000,000
ราคากลางงานก่อสร้าง
3,100,000
ราคาสูงสุดที่พึงรับได้
-
อีเมล์แอดเดรส
buriram@moi.go.th
หมายเลขโทรศัพท์
044611449
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ไฟล์ TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
  ร่าง TOR ครั้งทีสอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554