ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
 

          ๑. ความเป็นมา 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อนุมัติโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาการท่องเที่ยวหนองละหานทราย
หมู่ที่ ๔ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้งบประมาณจากโครงการแผนพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 แบ่งรายละเอียดงานเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
          กิจกรรมที่ 1 งานก่อสร้างหินทิ้งกันตลิ่งพัง (๑ ช่อง) ขนาดกว้าง ๒.๘๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๙ เมตร
หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๖๘.๑๕ ตารางเมตร 
          กิจกรรมที่ 2 งานก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๑๙๒ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร 
          กิจกรรมที่ 3 งานก่อสร้างบันไดลงสระคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๘๕ เมตร ยาว ๓ เมตร
หนา ๐.๓๐ เมตร

          ๒. วัตถุประสงค์ 
                2.1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหนองละหานทรายให้เป็นที่ดึงดูดใจจากนักท่องเที่ยว
          2.2 เพื่อให้หนองละหานทรายเป็นแหล่งชมนกที่อพยพมาจากถิ่นอื่น เมื่อถึงฤดูอพยพ

          2.3 เพื่อป้องกันปัญหาการพังทลายของริมตลิ่ง และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบหนองละหานทรายให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับอำเภอ

          2.4 เพื่อส่งเสริมประเพณีแข่งเรือยาว อำเภอละหานทราย ให้เป็นงานประจำปี และเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

          2.5 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอละหานทราย
          2.6 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น   

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
                ๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิมิให้เสนอราคาตามประกาศและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่ง ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด "ประกาศที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องกำหนดวงเงินสูงสุดในการรับจ้างก่อสร้างและประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเสนอราคา" ในวันยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกส์
                ๓.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้
                          ๓.๗.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับราจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                          ๓.๗.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้ดจัดจ้างภาครัฐ
                           ๓.๗.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   ๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยผลงานที่นำมาแสดงจะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาท) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัด  เชื่อถือ 

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                      ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑๐ งวด
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑ งานก่อสร้างหินทิ้งกันตลิ่งพัง โดยปรับพื้นทื่ ถมดินบดอัดแน่น ปรับระดับพื้นที่ ก่อสร้างฐานราก คสล. เสาตอม่อ คสล.คานคอดิน คสล. งานเรียงหินใหญ่ทิ้งกันตลิ่งพัง ได้ความยาว ๕๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑ งานก่อสร้างหินทิ้งกันตลิ่งพัง โดยปรับพื้นที่ ถมดินบดอัดแน่น ปรับระดับพื้นที่ ก่อสร้างฐานราก คสล.เสาตอม่อ คสล.คานคอดิน คสล. งานเรียงหินใหญ่ทิ้งกันตลิ่งพัง ได้ความยาว ๕๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑ งานก่อสร้างหินทิ้งกันตลิ่งพัง โดยปรับพื้นที่ ถมดินบดอัดแน่น ปรับระดับพื้นที่ ก่อสร้างฐานราก คสล.เสาต่อม่อ คสล.คานคอดิน คสล. งานเรียงหินใหญ่ทิ้งกันตลิ่งพัง ได้ความยาว ๕๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๑ งานก่อสร้างหินทิ้งกันตลิ่งพัง โดยปรับพื้นที่ ถมดินบดอัดแน่น ปรับระดับพื้นที่ ก่อสร้างฐานราก คสล.เสาตอม่อ คสล.คานคอดิน คสล. งานเรียงหินใหญ่ทิ้งกันตลิ่งพัง ได้ความยาว ๖๕๙ เมตร รวมระยะความยาวทั้งสิ้นสำหรับงานหินทิ้งกันตลิ่งพัง ๒,๑๕๙ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างทางเดิน คสล. โดยปรับพื้นที่ ถมดินบดอัดแน่น ปรับระดับพื้นที่ ก่อสร้างทางเดิน คสล. ได้ความยาว ๖๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างทางเดิน คสล. โดยปรับพื้นที่ ถมดินบดอัดแน่น ปรับระดับพื้นที่ ก่อสร้างทางเดิน คสล. ได้ความยาว ๕๒๕ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างทางเดิน คสล. โดยปรับพื้นที่ ถมดินบดอัดแน่น ปรับระดับพื้นที่ ก่อสร้างทางเดิน คสล. ได้ความยาว ๕๒๕ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างทางเดิน คสล. โดยปรับพื้นที่ ถมดินบดอัดแน่น ปรับระดับพื่นที่ ก่อสร้างทางเดิน คสล. ได้ความยาว ๕๔๒ เมตร รวมระยะความยาวทั้งสิ้นสำหรับงานก่อสร้างทางเดิน คสล. ๒,๑๙๒ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๓ งานก่อสร้างบันไดลงสระ คสล. โดยปรับพื่นที่ ถมดินบดอัดแน่น ปรับระดับพื้นที่ วางผัง ก่อสร้างฐานราก คสล. เสาตอม่อ คสล. คานคอดิน คสล. ก่อสร้างบันได คสล.ได้จำนวน ๖ ช่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน
                      งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                      ราคากลางงานก่อสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มงานความมั่นคง
                      โทรศัพท์ ๐๔๔๖๑๑๖๔๙
                      โทรสาร ๐๔๔๖๑๑๖๔๙
                      เว็บไซต์ www.buriram.go.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย