( สำเนา )
ประกาศ อำเภอพลับพลาชัย
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 
             อำเภอพลับพลาชัยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๑,๙๖๑.๔๔ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวการซื้อการจ้างอำเภอพลับพลาชัย (ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย ชั้น ๒ ) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ  50  บาท     ได้ที่ ศูนย์รวมข่าวการซื้อการจ้างอำเภอพลับพลาชัย (ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย ชั้น ๒) ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ ๖๐๘๐๗๒ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายปิยะวัตร แก้วจินดา)
นายอำเภอพลับพลาชัย

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ปราโมทย์ วิไลโรจน์วรกุล)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 โดย นาย ปราโมทย์ วิไลโรจน์วรกุล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555