ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7464 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape seaL พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.3 และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape seaL พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ม.4 ชุมชนป่าสามัคคี สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044 - 190153
58 09 มิ.ย. 2560
152 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ของ อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
เบอร์โทร: 044 - 364733
56 08 มิ.ย. 2560
153 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 624527
72 06 มิ.ย. 2560
154 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ (ดีเซล) บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 6 สูบ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 666398
54 06 มิ.ย. 2560
155 ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ดงอีจาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053-4
50 06 มิ.ย. 2560
156 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย
เบอร์โทร: 044 - 666317
64 05 มิ.ย. 2560
157 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666556-9 มท 37168
88 02 มิ.ย. 2560
158 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ม.4 บ.สะแกสามัคคี ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
59 02 มิ.ย. 2560
159 สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมตกแต่งบริเวณป้ายถนนสายยาว ติดตั้งโคมไฟเสาหงส์ ชุมชนสายยาว ม.3,7,8,10,16 ( 5 หมู่บ้าน) ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666512 (มท) 37156
61 02 มิ.ย. 2560
160 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
69 02 มิ.ย. 2560
161 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
เบอร์โทร: 044 - 666050,044 - 666051
70 02 มิ.ย. 2560
162 สอบราคาจ้างดำเนินการสร้างและพัฒนาสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612934
59 02 มิ.ย. 2560
163 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 614616
62 01 มิ.ย. 2560
164 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611516
50 01 มิ.ย. 2560
165 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 081 - 0700983
53 01 มิ.ย. 2560
166 ขายทอดตลาดอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง (ปรับปรุงเป็นอาคารจ่ายยา) โรงพยาบาลนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 633456-67 ต่อ 176,177
97 01 มิ.ย. 2560
167 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219 ต่อ 11
71 30 พ.ค. 2560
168 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
68 30 พ.ค. 2560
169 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (บุรีรัมย์)
เบอร์โทร: 044 - 689008
59 30 พ.ค. 2560
170 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
61 30 พ.ค. 2560
171 สอบราคาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
เบอร์โทร: 044 - 666344
60 30 พ.ค. 2560
172 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192 - 3
60 29 พ.ค. 2560
173 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ต.ตูมใหญ่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เบอร์โทร: 044 - 666322
76 26 พ.ค. 2560
174 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 8142904
59 26 พ.ค. 2560
175 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
เบอร์โทร: 044 - 666344
37 26 พ.ค. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com