ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7486 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกล่าม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
เบอร์โทร: 044 - 666288
71 30 มิ.ย. 2560
152 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement inpLace RecycLing สาย บ.ประชาสามัคคี ม.9 - บ.ทุ่งไผ่ ม.5 (ช่วงที่ 1) สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
86 26 มิ.ย. 2560
153 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661205
90 26 มิ.ย. 2560
154 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองฝาย บ.โศกกะฐิน ม.7 ต.นาโพธิ์ ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 686130
99 26 มิ.ย. 2560
155 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044666563
86 23 มิ.ย. 2560
156 ประมูลจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
83 23 มิ.ย. 2560
157 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 098 - 6028831 และ 081 - 756775
70 23 มิ.ย. 2560
158 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ถังสูงและโรงสูบ) บ.โนนขวาง ม.7 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
เบอร์โทร: 044 - 666474-5
82 22 มิ.ย. 2560
159 สอบราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 62 รายการ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 814290-4 ต่อ 201
73 22 มิ.ย. 2560
160 การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 634608-09 ต่อ 102
146 21 มิ.ย. 2560
161 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสะแก
เบอร์โทร: 044 - 681574
89 20 มิ.ย. 2560
162 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของ อบต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน
เบอร์โทร: 044 - 666161
104 19 มิ.ย. 2560
163 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ช่วงหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดศรีภูมิวนาราม - คุ้มน้อย บ.ศรีสระยาง ม.11 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
เบอร์โทร: 044 - 666977
90 19 มิ.ย. 2560
164 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
89 19 มิ.ย. 2560
165 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขต เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
99 19 มิ.ย. 2560
166 ประมูลจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
117 15 มิ.ย. 2560
167 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง(งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
115 13 มิ.ย. 2560
168 ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
84 13 มิ.ย. 2560
169 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโคกเจริญ 3 จากจุดเดิมไปทางทิศตะวันออก สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
53 13 มิ.ย. 2560
170 ยกเลิกสอบราคาจ้างฯ/ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353
55 12 มิ.ย. 2560
171 ขอเชิญเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา และกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาโครงการที่ทิ้งขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649147
83 12 มิ.ย. 2560
172 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353
134 09 มิ.ย. 2560
173 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape seaL พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.3 และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape seaL พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ม.4 ชุมชนป่าสามัคคี สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044 - 190153
63 09 มิ.ย. 2560
174 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ของ อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
เบอร์โทร: 044 - 364733
73 08 มิ.ย. 2560
175 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 624527
79 06 มิ.ย. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com