ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 3407 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสองชั้น,ต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลตำบลสองชั้น จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
17 13 มี.ค. 2557
152 สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ "เครืื่องนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อ ขนาด 450 ลิตร" จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
9 13 มี.ค. 2557
153 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ยูนิตทำฟัน" จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
8 13 มี.ค. 2557
154 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาด ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง
เบอร์โทร: 044 - 666345-6
11 13 มี.ค. 2557
155 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.1,2,3,5 และ ม. 8 ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 666283
15 13 มี.ค. 2557
156 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1,10,13,17 และโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.9 ต.จรเข้มาก จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
73 12 มี.ค. 2557
157 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) จำนวน 9 รายการ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 614616
8 12 มี.ค. 2557
158 สอบราคาซื้อ/จ้าง จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
22 12 มี.ค. 2557
159 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "ระบบเครือข่ายสำหรับ HosXp ศูนย์แพทย์ชุมชน" จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
6 12 มี.ค. 2557
160 สอบราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ "Nitrous Oxide 25 kgs." จำนวน 180 ท่อ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
8 12 มี.ค. 2557
161 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.คลองต้อ ม.7 สาย บ. นายบุญเหลือ มีสัจย์-คลองส่งน้ำ พร้อมงานถนนข้ามคลองส่งน้ำ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
14 12 มี.ค. 2557
162 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
เบอร์โทร: 044 - 666470
17 12 มี.ค. 2557
163 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
เบอร์โทร: 044 - 666470
43 11 มี.ค. 2557
164 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ม. 1,3,4,5,6,10,12 และ ม.14 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 17 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
เบอร์โทร: 044 - 186271
10 11 มี.ค. 2557
165 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1.8/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
13 11 มี.ค. 2557
166 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2445 แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
6 11 มี.ค. 2557
167 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จำนวน 5 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง
เบอร์โทร: 044 - 194624
12 11 มี.ค. 2557
168 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" จำนวน 7 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
10 11 มี.ค. 2557
169 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร "เครื่องสูบตกตะกอน" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
5 11 มี.ค. 2557
170 สอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบของเทศบาลลำปลายมาศ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661205 ต่อ 1021
7 11 มี.ค. 2557
171 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถตู้โดยสาร" จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
4 11 มี.ค. 2557
172 สอบราคาจ้าง ยกระดับถนนดินบ้านหนองครอบ ม.5 สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
10 11 มี.ค. 2557
173 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1.1/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
57 10 มี.ค. 2557
174 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1.11/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
10 10 มี.ค. 2557
175 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1.10/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
8 10 มี.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 โทร.044-611342 สป.37125
e-mail: buriram@moi.go.th