ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 5991 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อฯ/สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11
เบอร์โทร: 044 - 630137
5 13 ส.ค. 2558
152 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อฯ/สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6
เบอร์โทร: 044 - 630004
5 13 ส.ค. 2558
153 ยกเลิกการสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตะครอง
เบอร์โทร: 044 - 666241-2
12 11 ส.ค. 2558
154 สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องอเนกประสงค์ ชั้นที่ 1 แฟลต 10 จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
11 11 ส.ค. 2558
155 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
เบอร์โทร: 044 - 699255
12 11 ส.ค. 2558
156 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถดั๊มเปอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เบอร์โทร: 044 - 191427
9 10 ส.ค. 2558
157 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง (วัดโคกสูงคูขาด) อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เบอร์โทร: 044 - 191433
17 10 ส.ค. 2558
158 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
เบอร์โทร: 044 - 666408
16 10 ส.ค. 2558
159 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนหนองคัน ม.15 (หนองคัน - ตาจง) สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
10 10 ส.ค. 2558
160 ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
12 10 ส.ค. 2558
161 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
16 10 ส.ค. 2558
162 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 154
9 10 ส.ค. 2558
163 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา(สุงเนิน),ชัยภูมิ(ภูเขียว),บุรีรัมย์(หนองกี่/สตึก/อิสาณ 2)) การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 023 - 516144, 023 - 517075
7 10 ส.ค. 2558
164 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านหนองบอน
เบอร์โทร: 093 - 9145620
10 10 ส.ค. 2558
165 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
10 10 ส.ค. 2558
166 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อฯ/สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ
เบอร์โทร: 081 - 8780511
12 10 ส.ค. 2558
167 สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664099
11 10 ส.ค. 2558
168 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)
เบอร์โทร: 044 - 630274,089 - 7171019
13 07 ส.ค. 2558
169 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 ชุด โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6
เบอร์โทร: 044 - 630004
12 07 ส.ค. 2558
170 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านโคกยาง
เบอร์โทร: 044 - 679195
7 07 ส.ค. 2558
171 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8
เบอร์โทร: 089 - 5803512
7 07 ส.ค. 2558
172 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
เบอร์โทร: 087 - 8795699
8 07 ส.ค. 2558
173 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
เบอร์โทร: 083 - 1254009
6 07 ส.ค. 2558
174 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 ชุด โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เบอร์โทร: 044 - 630351,094 -6730808
12 07 ส.ค. 2558
175 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
เบอร์โทร: 086 - 2577669
11 07 ส.ค. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com