ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 5610 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บร 3032 บ้านเก็ม - บ้านกรวด (ช่องที่ 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512
5 08 มิ.ย. 2558
152 ประมูลจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1,2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512
6 08 มิ.ย. 2558
153 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงผิวจราจรดินลูกรัง (ครองละลมจาม ถนนเล้าไก่-ห้วยลำประเทีย) ม.9 บ้านโคกขามน้อย สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล่อง
เบอร์โทร: 044-1875001
7 08 มิ.ย. 2558
154 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล่อง
เบอร์โทร: 044-188021
9 08 มิ.ย. 2558
155 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
เบอร์โทร: 044-186271
7 08 มิ.ย. 2558
156 ยกเลิกประกาศสอบราคางานปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง ชุมชน บ.สายโท 5 เหนือ ม.2 ถึง ชุมชน บ.สายโท 6 เหนือ ม.4 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 - 666178 - 9
5 08 มิ.ย. 2558
157 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชน บ.สายโท 8 ใต้ ม.9 สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 - 666178 - 9
5 08 มิ.ย. 2558
158 สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
6 05 มิ.ย. 2558
159 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายวัดพลับพลา - บ.โคกโพธิ์) สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608060 ต่อ 23
5 05 มิ.ย. 2558
160 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรับรองเกษตรกร อาคารห้องน้ำและงานปรับปรุงพื้นรอบอาคาร ส.ป.ก.บุรีรัมย์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613258 ต่อ 13
9 05 มิ.ย. 2558
161 สอบราคา จัดหาและติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666520-21
7 05 มิ.ย. 2558
162 เปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิเสนอราคา และเวลาในการเปิดซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649147
3 05 มิ.ย. 2558
163 สอบราคาจัดซื้อ จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
เบอร์โทร: 044 - 666264 - 5
7 05 มิ.ย. 2558
164 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 814290-4 ต่อ 201
8 05 มิ.ย. 2558
165 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 814290 - 4
5 05 มิ.ย. 2558
166 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รวม 15 สาย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุดมธรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 106
6 04 มิ.ย. 2558
167 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินจากหลังวัดเกษมสุวรรณ (ตะวันออก) ถึงโคกดอนน้อย บ.หัวฝาย ม.4 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
เบอร์โทร: 044 - 650320 ต่อ 106
8 04 มิ.ย. 2558
168 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 094 - 5300131,089 - 2828640
4 04 มิ.ย. 2558
169 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เบอร์โทร: 044 - 666214-5
2 04 มิ.ย. 2558
170 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ.นาตากลม ม.8 สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
4 04 มิ.ย. 2558
171 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา"Ertapenem sodium 1g for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
8 03 มิ.ย. 2558
172 สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
6 03 มิ.ย. 2558
173 สอบราคาจ้าง ซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก ม.13 บ.สระเพลง จากชลประทานถึงโรงสูบน้ำประปาหมู่บ้าน สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
3 03 มิ.ย. 2558
174 สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
8 03 มิ.ย. 2558
175 สอบราคาจ้าง วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.1 บ.สองชั้น สายจากทางหลวง หมายเลข 226 ถึง แยกถนนสายบ้านสองชั้นถึงบ้านติม สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
5 03 มิ.ย. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com