ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7051 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค - บริโภค โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185 ต่อ 6
22 04 ต.ค. 2559
152 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
10 04 ต.ค. 2559
153 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวก ถนน ลานจอดรถปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044 - 666251 - 2
11 04 ต.ค. 2559
154 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.ซับคะนิง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง - ถนนลาดยางหนองกราด ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จำนวน 2 ช่วง อบต.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606233
19 03 ต.ค. 2559
155 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193117 - 8 ต่อ 124
11 03 ต.ค. 2559
156 รายงานผลการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666529,044 - 666530 (มท)
9 03 ต.ค. 2559
157 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
29 29 ก.ย. 2559
158 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
28 29 ก.ย. 2559
159 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 629327-8 ต่อ 230
14 29 ก.ย. 2559
160 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี โรงพยาบาลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 629327-8 ต่อ 230
8 29 ก.ย. 2559
161 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม. 12 บ.หนองมะกอก เทศบาลตำบลเขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก
เบอร์โทร: 044 - 666246
21 28 ก.ย. 2559
162 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-PlLace RecycLing ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
10 28 ก.ย. 2559
163 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
เบอร์โทร: 044 - 632080
31 26 ก.ย. 2559
164 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
14 26 ก.ย. 2559
165 การรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
23 26 ก.ย. 2559
166 ประมูลจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558,2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
20 26 ก.ย. 2559
167 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608034-6 ต่อ 321
16 26 ก.ย. 2559
168 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689131
11 22 ก.ย. 2559
169 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA) โรงพยาบาลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 629327-8 ต่อ 230
12 21 ก.ย. 2559
170 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 629327-8 ต่อ 230
10 21 ก.ย. 2559
171 แก้ไขและเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค - บริโภค โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185 ต่อ 6
35 20 ก.ย. 2559
172 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.ละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649147
27 20 ก.ย. 2559
173 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนลาดยาง (เสริมผิวทาง AsphaLtic Concrete) บ.เขว้า ม.4 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 098 - 2741131
17 20 ก.ย. 2559
174 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666529,044 - 666530 (มท)
14 20 ก.ย. 2559
175 การเปิดเผยราคากลางสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เพิ่มเติม) สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
20 20 ก.ย. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com