ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4059 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
6 22 ส.ค. 2557
152 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 8 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม
เบอร์โทร: 044 - 605932
12 21 ส.ค. 2557
153 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
7 21 ส.ค. 2557
154 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
6 21 ส.ค. 2557
155 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
เบอร์โทร: 044 - 632080
6 21 ส.ค. 2557
156 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
เบอร์โทร: 044 - 632080
4 21 ส.ค. 2557
157 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ชั้น 1) พิเศษ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
5 21 ส.ค. 2557
158 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จำนวน 33 จุด สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
5 21 ส.ค. 2557
159 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 182560 - 1
4 21 ส.ค. 2557
160 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
เบอร์โทร: 044 - 666288
9 21 ส.ค. 2557
161 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเกษตร (ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 044 - 666262 - 3
3 21 ส.ค. 2557
162 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E 2/2557, E 3/2557, E 4/2557 สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 106
12 20 ส.ค. 2557
163 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 108
6 20 ส.ค. 2557
164 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท
เบอร์โทร: 044 - 6000993
8 20 ส.ค. 2557
165 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8
7 20 ส.ค. 2557
166 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ ธรรมดา องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
6 20 ส.ค. 2557
167 สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ (EMS) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสและครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
เบอร์โทร: 044 - 029626
5 19 ส.ค. 2557
168 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
เบอร์โทร: 044 - 029626
4 19 ส.ค. 2557
169 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 5 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 106
9 19 ส.ค. 2557
170 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
เบอร์โทร: 044 - 650320 ต่อ 106
11 19 ส.ค. 2557
171 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649147
15 19 ส.ค. 2557
172 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "Oxygen Concentrator เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน" จำนวน 3 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
8 19 ส.ค. 2557
173 สอบราคาจ้างโครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปา บ้านโคกมะขามน้อย ม.12 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม
เบอร์โทร: 044 - 196500 ต่อ 12
10 19 ส.ค. 2557
174 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอยร่วมพัฒนา (ครั้งที่ 2) สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
8 19 ส.ค. 2557
175 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
เบอร์โทร: 044 - 666043
8 19 ส.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com