ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4261 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 637205
10 10 ต.ค. 2557
152 ประกวดราคาจ้างฯ งานปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่คลอง RMC-1 ช่วง กม.2+040 ถึง กม.5+000 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำตะโคง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บร./ประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างงานขุดลอกดำเนินการโดยรถขุด (จ้างเหมา)ขุดลอกคลองชักน้ำ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 637205
9 10 ต.ค. 2557
153 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองตาด ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 637205
12 10 ต.ค. 2557
154 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลอง RMC-1 ช่วง กม.5+000 ถึง กม. 8+060 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำตะโคง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 637205
9 10 ต.ค. 2557
155 ประกาศผลสอบราคาตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
17 10 ต.ค. 2557
156 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่ใหญ่ ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 637205
8 10 ต.ค. 2557
157 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว "ถุงขยะพลาสติก" จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
17 10 ต.ค. 2557
158 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
8 10 ต.ค. 2557
159 สอบราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารแม่และเด็ก 6 ชั้น จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
19 10 ต.ค. 2557
160 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำนบดิน - ขุดลอกพร้อมอาคารประกอบ (จ้างเหมาบางส่วน) โครงการฝายบ้านโคกยาง ต.ชำนิ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8
เบอร์โทร: 044 - 275611
11 10 ต.ค. 2557
161 ประมูลจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 16 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
15 10 ต.ค. 2557
162 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 608034 ต่อ 321
26 02 ต.ค. 2557
163 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" LevofLoxacin 750 mg intravenous infusion 150 mL แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2066
13 02 ต.ค. 2557
164 ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613258 ต่อ 15
12 02 ต.ค. 2557
165 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เบอร์โทร: 044 - 195129
23 02 ต.ค. 2557
166 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ
เบอร์โทร: 044 - 666355
25 02 ต.ค. 2557
167 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ "เก้าอี้นั่งรอตรวจ 4 ที่นั่ง" จำนวน 50 ชุด โรงพยาบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691033, 044 - 691509 ต่อ
11 02 ต.ค. 2557
168 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านห้วยเสลา ม 2,บ้านยาง ม.3, บ้านหนองน้ำขุ่น ม.5, บ้านโนนเสน่ห์ ม.7 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
17 02 ต.ค. 2557
169 สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ (เดิม) จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
21 02 ต.ค. 2557
170 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องฟอกไตทางหลอดเลือดดำชนิดต่อเนื่อง" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
9 02 ต.ค. 2557
171 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
11 01 ต.ค. 2557
172 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และนิคมสหกรณ์สตึก ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611442 ต่อ 15
13 01 ต.ค. 2557
173 สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611442 ต่อ 15
8 01 ต.ค. 2557
174 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
8 01 ต.ค. 2557
175 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ "เครืี่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยี่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์" จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
16 01 ต.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com