ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 3908 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
เบอร์โทร: 044 - 029626
21 18 ก.ค. 2557
152 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอยร่วมพัฒนา และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานน้ำหนองระแซซัน สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
21 18 ก.ค. 2557
153 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
เบอร์โทร: 044 - 605121
18 18 ก.ค. 2557
154 สอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ชภ.2 ชช.2 งบ พ.ร.บ. ปี 2557 เลขที่ ศปบ. 171/2557 การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 023 - 516144, 023 - 517075
19 18 ก.ค. 2557
155 สอบราคาซื้อรถขุดพร้อมรถบรรทุกลากพ่วง จำนวน 1 คัน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เบอร์โทร: 044 - 620156
14 18 ก.ค. 2557
156 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 3 ศูนย์ อบต. บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เบอร์โทร: 044 - 620156
18 18 ก.ค. 2557
157 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 บ้านยูงทอง ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
เบอร์โทร: 044 - 666337
9 18 ก.ค. 2557
158 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "Infusion pump" จำนวน 3 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
6 18 ก.ค. 2557
159 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2066
9 18 ก.ค. 2557
160 สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ อบต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
20 17 ก.ค. 2557
161 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691508 ต่อ 102
14 17 ก.ค. 2557
162 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
7 17 ก.ค. 2557
163 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล (DigitaL Fundus camera with autofLuorescene)" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
7 17 ก.ค. 2557
164 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
6 17 ก.ค. 2557
165 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านหนองสะแกกวนเชื่อมคลองชลประทาน สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
8 17 ก.ค. 2557
166 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนประชานุเคราะห์ ม.1 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
8 17 ก.ค. 2557
167 สอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
11 17 ก.ค. 2557
168 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างฯ/ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
เบอร์โทร: 044 - 666043
6 17 ก.ค. 2557
169 สอบราคางานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ.บุตาพวง ม.6 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
13 17 ก.ค. 2557
170 สอบราคางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ ม.5 สายบ้านนายนิคม สวายผล - ไปคลองทะยิง ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
9 17 ก.ค. 2557
171 สอบราคางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถาวร ม.8 สายถนนดำ - หน้าโรงเรียนบ้านถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
8 17 ก.ค. 2557
172 สอบราคางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อย ม.2 สายจาก บ้านนายปัญญา ไขสาร - ผ่านสระหนองกี่ - บ้าน นางทองแดง เคนน้ำเที่ยง ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
7 17 ก.ค. 2557
173 สอบราคางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ถาวร ม.1 สายแยกหน้าสำนักสงฆ์เขาสว่างชัยมงคล - บ้านนางนิภาวรรณ ดุจจาทัศน์ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
8 17 ก.ค. 2557
174 สอบราคางานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ.โนนกลาง ม.9 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
6 17 ก.ค. 2557
175 สอบราคางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ตลาดแย้ ม.3 สายจาก บ้านนายทองแดง โยสาจันทร์ - บ้าน นายหาญ เข็มแข็ง ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
8 17 ก.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com