ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4531 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาซื้อวัสดุที่อยุู่อาศัยสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611424 ต่อ 12
7 20 พ.ย. 2557
152 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
5 20 พ.ย. 2557
153 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดบ้านสะแกซำ ม.8 บ.สะแกซำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
เบอร์โทร: 044 - 605237 ต่อ 14
13 20 พ.ย. 2557
154 เปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร: 044 -605011
19 19 พ.ย. 2557
155 สอบราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 20 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร: 044 - 605011,085 - 4792207,085
27 19 พ.ย. 2557
156 ประมูลจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรสายทางหลวง หมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.2+550 - กม. 4+065 ยาว 1,515 เมตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
9 19 พ.ย. 2557
157 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน ม.4 บ.หนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 106
9 19 พ.ย. 2557
158 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.บัวทอง ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044 - 666493,089 - 2828640
8 18 พ.ย. 2557
159 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ "ติดตั้งกล้องวงจรปิด 80 จุด" (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
11 18 พ.ย. 2557
160 ประมูลจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
9 18 พ.ย. 2557
161 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่ีเหลี่ยม ภาคเรียนที่ 2/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม
เบอร์โทร: 044 - 605932
5 18 พ.ย. 2557
162 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 เทศบาลตำบลสามแวง ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
4 18 พ.ย. 2557
163 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689029 ต่อ 105
6 18 พ.ย. 2557
164 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าโพธิ์ชัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย
เบอร์โทร: 044 - 666386 ต่อ 17
6 18 พ.ย. 2557
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลอุดมธรรม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 103
6 18 พ.ย. 2557
166 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611016
5 18 พ.ย. 2557
167 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา ม.3 (บ้านด่าน) - ม.4 (บ้านโคกวัด) จำนวน 1 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664099
12 18 พ.ย. 2557
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ.หนองแวง ม.6 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
เบอร์โทร: 044 - 650320 ต่อ 106
10 17 พ.ย. 2557
169 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "BP monitor พร้อมกับที่จับ sat (ผู้ใหญ่+เด็ก)" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
7 17 พ.ย. 2557
170 แก้ไขเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หน้า 3 ข้อ 4.6 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เบอร์โทร: 044 - 191427
7 17 พ.ย. 2557
171 แก้ไขเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192 - 3
5 17 พ.ย. 2557
172 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เบอร์โทร: 044-184001
4 17 พ.ย. 2557
173 เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 610201
31 14 พ.ย. 2557
174 รายงานผลการประมููลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างของ อบต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
เบอร์โทร: 044 - 666073
12 14 พ.ย. 2557
175 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
14 14 พ.ย. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com