ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 5390 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ.โกรกหวาย สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
4 22 เม.ย. 2558
152 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง ม.7 บ.โคกรัก เชื่อมต่อถนน ม. 8 บ.นาตากลม สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
6 22 เม.ย. 2558
153 สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
เบอร์โทร: 044 - 186275
4 22 เม.ย. 2558
154 สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
4 22 เม.ย. 2558
155 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่าใช้แล้ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612934
38 22 เม.ย. 2558
156 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ม.2 บ.สองชั้น บริเวณสายแยกทางหลวงหมายเลข 3028 (กม.ที่ 1+600) ถึง บ.โคกพริก สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
5 21 เม.ย. 2558
157 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ปูพื้นยางสังเคราะห์ ขนาด กว้าง 20 x 34 เมตร หมู่ที่ 3 บริเวณสนามก๊ฬาตำบลสองชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
6 21 เม.ย. 2558
158 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องเอกซเรย์ FLuroScope (C-arm)" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
6 21 เม.ย. 2558
159 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมางานขุดลอกแก้มลิงหนองไม้เสียบพร้อมอาคารประกอบ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 606308
4 21 เม.ย. 2558
160 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ราคาเกิน 100,000.- บาท ของโรงพยาบาลสตึก โรงพยาบาลสตึก
เบอร์โทร: 044 - 681280 ต่อ 116
55 20 เม.ย. 2558
161 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลสตึก โรงพยาบาลสตึก
เบอร์โทร: 044 -681280 ต่อ 116
55 20 เม.ย. 2558
162 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด ของโรงพยาบาลสตึก โรงพยาบาลสตึก
เบอร์โทร: 044 - 681280 ต่อ 116
57 20 เม.ย. 2558
163 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
11 20 เม.ย. 2558
164 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.2 - ม.10 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
เบอร์โทร: 044 - 655600
15 20 เม.ย. 2558
165 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
9 20 เม.ย. 2558
166 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
11 20 เม.ย. 2558
167 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 กิโลวัตต์" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
8 20 เม.ย. 2558
168 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
14 20 เม.ย. 2558
169 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 3 - 10/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
เบอร์โทร: 044 - 666419-20
12 17 เม.ย. 2558
170 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691508 ต่อ 105
15 17 เม.ย. 2558
171 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ "ซองสเตอร์ไรด็ 2 แบบ" จำนวน 16 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
17 17 เม.ย. 2558
172 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 6 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแสลงโทน
เบอร์โทร: 044 - 196056 ต่อ 14
13 17 เม.ย. 2558
173 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 098 - 2741131
10 17 เม.ย. 2558
174 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เบอร์โทร: 044 - 666215
20 17 เม.ย. 2558
175 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสุูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ.ละลวด ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044 - 666396
16 16 เม.ย. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com