ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4182 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนบุรีรัมย์ - แสลงโทน แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
10 15 ก.ย. 2557
152 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BoxcuLvert) ห้วยละเวี้ย (หลังวัดโพธิ์ ติดกับเจี๊ยบโลงศพ) สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
12 15 ก.ย. 2557
153 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
เบอร์โทร: 044 - 666651
19 15 ก.ย. 2557
154 ประมูลราคาสิทธิก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
เบอร์โทร: 042 - 754021 ต่อ 22
15 15 ก.ย. 2557
155 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก และโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านตำบลโคกล่าม จำนวน 10 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
เบอร์โทร: 044 - 666288
14 15 ก.ย. 2557
156 สอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643
11 15 ก.ย. 2557
157 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองยายพิมพ์ ม.1 และ บ.หนองถนน ม.6 จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
เบอร์โทร: 044 - 666149
12 15 ก.ย. 2557
158 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนน้ำอ้อม ม.1 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลชำนิ
เบอร์โทร: 044 - 609135
13 15 ก.ย. 2557
159 สอบราคาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม
เบอร์โทร: 044 - 196500 ต่อ 12
13 15 ก.ย. 2557
160 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.หูทำนบ องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
เบอร์โทร: 044 -666050 - 1
12 15 ก.ย. 2557
161 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 46 ต้น ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ
เบอร์โทร: 044 - 666127
13 12 ก.ย. 2557
162 เปลี่ยนแปลงรายการแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผไทรินทร์ และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกตาเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
เบอร์โทร: 044 - 666266
16 12 ก.ย. 2557
163 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
25 12 ก.ย. 2557
164 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
เบอร์โทร: 044 - 670713
16 12 ก.ย. 2557
165 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลราษีไศล ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)
เบอร์โทร: 045 - 681235-6 ต่อ 112
20 12 ก.ย. 2557
166 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานหมวดบริการยานพาหนะ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
17 12 ก.ย. 2557
167 สอบราคาโครงการก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข
เบอร์โทร: 044 - 666230
17 12 ก.ย. 2557
168 สอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ทางเข้าบ้านยางประจิม ม.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เบอร์โทร: 044 - 620156
19 12 ก.ย. 2557
169 สอบราคาจ้างเหมาโครงการใช้เทคโนโลยีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบน้ำเพื่อการเกษตรชุมชน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย (ฝ่ายบริหารงานปกครอง/งานการเงินและบัญชี)
เบอร์โทร: 044 - 608072
14 12 ก.ย. 2557
170 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613797 ต่อ 336
40 12 ก.ย. 2557
171 สอบราคาจัดจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
14 12 ก.ย. 2557
172 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
13 12 ก.ย. 2557
173 สอบราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612643 ต่อ 205
12 12 ก.ย. 2557
174 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนอน โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีัรัมย์ (กลุ่มงานปกครอง)
เบอร์โทร: 044 - 666504 / (มท) 37134
13 11 ก.ย. 2557
175 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.สวายจีก (ชั้นล่าง) ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
เบอร์โทร: 044 - 181534 ต่อ 13
14 11 ก.ย. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com