ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 3782 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
เบอร์โทร: 044 - 666050 - 1
10 16 มิ.ย. 2557
152 สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จำนวน 178 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044 - 666493,089 - 2828640
18 13 มิ.ย. 2557
153 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านสะเดา ม.1 (ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา) สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608060 ต่อ 23
9 13 มิ.ย. 2557
154 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพลับพลาชัย สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608060 ต่อ 23
8 13 มิ.ย. 2557
155 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เบอร์โทร: 044 - 195129
7 13 มิ.ย. 2557
156 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เบอร์โทร: 044 - 191427
13 13 มิ.ย. 2557
157 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ
เบอร์โทร: 044 - 666355
10 13 มิ.ย. 2557
158 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 187500 - 1
7 13 มิ.ย. 2557
159 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครงการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
เบอร์โทร: 044 - 185692
6 13 มิ.ย. 2557
160 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661205 ต่อ 1021
4 13 มิ.ย. 2557
161 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
เบอร์โทร: 044 - 605948 กด 5
11 13 มิ.ย. 2557
162 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666563
14 13 มิ.ย. 2557
163 ประกวดราคาจ้างตกแต่งและปรับปรุง ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) เป็นห้องเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ และหอเกียรติยศเมืองบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666563
17 13 มิ.ย. 2557
164 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ประเภทงานโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 18 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก
เบอร์โทร: 044 - 615548
14 12 มิ.ย. 2557
165 สอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลมพนู ม.8 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
9 12 มิ.ย. 2557
166 สอบราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง "รถยนต์ 6 ล้อ (สำหรับขนย้ายสิ่งของ)" (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
10 12 มิ.ย. 2557
167 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข
เบอร์โทร: 044 - 666230
14 12 มิ.ย. 2557
168 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
6 12 มิ.ย. 2557
169 สอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะเขือ ม.2 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
6 12 มิ.ย. 2557
170 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
5 12 มิ.ย. 2557
171 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ส่วนแยกละหานทราย (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611737
10 12 มิ.ย. 2557
172 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ครั้งที่ 2) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
11 12 มิ.ย. 2557
173 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล ก่อสร้างขยายผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำ ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง จำนวน 5 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
7 12 มิ.ย. 2557
174 ประมูลจ้าง/ซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
เบอร์โทร: 044 - 666642
9 12 มิ.ย. 2557
175 สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ของ อบต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193069
16 11 มิ.ย. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com