ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6575 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
4 29 เม.ย. 2559
2 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
8 25 เม.ย. 2559
3 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
5 25 เม.ย. 2559
4 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
6 25 เม.ย. 2559
5 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้สายประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185 ต่อ 6
20 21 เม.ย. 2559
6 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
9 21 เม.ย. 2559
7 สอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกชลประทานบ้านบุ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
21 21 เม.ย. 2559
8 สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 1302 ม.13 ต.โนนดินแดง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
11 21 เม.ย. 2559
9 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613797-8
56 21 เม.ย. 2559
10 สอบราคาจ้างขุดลอกสระหนองบัว บ.ดงยายเภา ม.3 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
เบอร์โทร: 044 - 627044
16 21 เม.ย. 2559
11 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 106
13 21 เม.ย. 2559
12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถ.สุขาพัฒนา 3 ม.6 (จากบ้าน นายเรียง สุโขพันธ์ ถึงบ้านนางออม ยิ้มแย้ม) ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192 - 3
14 21 เม.ย. 2559
13 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape SeaL ม.1 ชุมชนดอนอะราง และโครงการสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape SeaL ม.2 ชุมชนสองห้อง สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044 - 190154
7 21 เม.ย. 2559
14 สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อระบบไอน้ำ ขนาด 450 ลิตร" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
3 21 เม.ย. 2559
15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้สายประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185 ต่อ 6
10 20 เม.ย. 2559
16 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 1,3 บ.พระครูน้อย, บ.สวัสดี ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
เบอร์โทร: 044 - 666470
14 20 เม.ย. 2559
17 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ. หนองหิน ม. 4 จากโค้ง บ้านแม่เลี่ยม พุทธิชาติ - ไปบ้าน นายปริญญา มูระคา ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
8 20 เม.ย. 2559
18 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ. น้อยพัฒนา ม.11 จากบ้าน นางจันที ศรีสุวรรณ - สามแยกถนนดำ (ซอยหลังเมรุ) ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
6 20 เม.ย. 2559
19 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองปรือ ม.5 บ้าน นายนิคม สวายผล - ไปบ้าน นายโขม อ่อนวาที ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
7 20 เม.ย. 2559
20 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อย ม.2 สายจากแยกถนนลาดยางเส้นนอก - บ้าน นายรัตน์ มูระคา ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
5 20 เม.ย. 2559
21 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ. ตลาดแย้ ม.3 จากบ้าน นายทองแดง โยสาจันทร์ - ไปบ้าน นายหาญ เข้มแข็ง ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
7 20 เม.ย. 2559
22 สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนนสาย บร. 3043 แยกทางหลวง หมายเลข 219- บ.หลัก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
10 20 เม.ย. 2559
23 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
5 20 เม.ย. 2559
24 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำ ม.16 บ.หนองบัวทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664099
8 20 เม.ย. 2559
25 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง บ.คลองต้อ ม.7 สายเลียบคลองต้อ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
12 19 เม.ย. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com