ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7826 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 5 6 7 8 9 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
151 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดครั้งที่ 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611462
73 12 ก.ย. 2561
152 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044666563
42 11 ก.ย. 2561
153 จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 เครื่อง และหอประชุมจังหวัด จำนวน 1 เครื่อง ประจำปี 2562 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611563
16 11 ก.ย. 2561
154 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044-691032
54 11 ก.ย. 2561
155 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รัีบบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-182560-1
23 10 ก.ย. 2561
156 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612934
24 06 ก.ย. 2561
157 การประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลกระสัง สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 691508 ต่อ 102
30 06 ก.ย. 2561
158 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาททอง-ลุงไผ่ บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1-บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
เบอร์โทร: 044-666401
40 04 ก.ย. 2561
159 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512,044-6022
24 04 ก.ย. 2561
160 การประมูลสิทธิการเช่าิาคารราชพัสดุเพื่อหาผู้ดำเนินกิจกรรม Free Wi-Fi ณ ท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยาน 25 แห่ง กรมท่าอากาศยาน
เบอร์โทร: 02 - 2870320 ต่อ 2087,2088
25 04 ก.ย. 2561
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์การท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ (Burirum Blue City)รายการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการ Blue Heart Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-biddi สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 666528
26 03 ก.ย. 2561
162 ประกวดราคาซื้อวัสดุพัฒนา LAND Mark และปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (อ.หนองบุญมาก บ้านหัวทำนบ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก
เบอร์โทร: 044-190087
23 31 ส.ค. 2561
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางผิวทางแคพ๙ีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชุมชนโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e*bidding) เทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044190153
23 28 ส.ค. 2561
164 ประกวดราคาซื้อวัสดุพัฒนา Land Mark และปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (อ.หนองบุญมาก บ้านหนองหัวทำนบ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก
เบอร์โทร: 044490087
26 21 ส.ค. 2561
165 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611462
93 21 ส.ค. 2561
166 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโคกพะไลหมู่ที่ 4 ถึงบ้านหนองม่วงหมู่ที่1 ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอ.ชำนิ
เบอร์โทร: 044666435
39 21 ส.ค. 2561
167 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านสายโท6 เหนือ หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 ปลพ ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 666178-9
27 21 ส.ค. 2561
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579ต่อ 14
35 20 ส.ค. 2561
169 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 -611144 ต่อ 2512
29 16 ส.ค. 2561
170 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี (บ้านศาลาดิน บ้านฝาพนัง บ้านป่าหวาย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย
เบอร์โทร: 044*4495001
20 15 ส.ค. 2561
171 ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี(บ้านศาลาดิน บ้านฝาพนัง บ้านป่าหวาย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย
เบอร์โทร: 044-4495001
19 15 ส.ค. 2561
172 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจกรรม Home Stay ชุมชนท่องเที่ยว (e*bidding) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย
เบอร์โทร: 044-4495001
23 15 ส.ค. 2561
173 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถึ(บ้านศาลาดิน บ้านฝาผนัง บ้านป่าหวาย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย
เบอร์โทร: 044*495001
18 15 ส.ค. 2561
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ๒ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
34 15 ส.ค. 2561
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนหน้าวัดโนนดินแดงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044-606253 ต่อ 122
31 10 ส.ค. 2561
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com