ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7829 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 4 5 6 7 8 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารจอดรถศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
28 25 ต.ค. 2561
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ หมู่ที่ 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
67 11 ต.ค. 2561
128 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 094 5300131
81 11 ต.ค. 2561
129 ประกวดราคาจ้าง โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
37 10 ต.ค. 2561
130 การลงทะเบียนขององค์กรที่มีลิขสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044604000ต่อ1019,1502
25 09 ต.ค. 2561
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 08-001 (สายทาง แยกทางหลวง24-บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม้า มีพื้ที่ไม่น้อยกว่า 15,200 ตารางเมตร เทศมนตรีตำบลโคกม้า
เบอร์โทร: 044-110694ต่อ12
31 09 ต.ค. 2561
132 การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-604000 ต่อ 1019,1020
27 08 ต.ค. 2561
133 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ศูรน์พัฒนาฯผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-182560-1
22 08 ต.ค. 2561
134 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
38 04 ต.ค. 2561
135 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666563
32 03 ต.ค. 2561
136 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
25 03 ต.ค. 2561
137 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
26 02 ต.ค. 2561
138 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-182560-1
18 02 ต.ค. 2561
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4)บ้านชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044-190153
24 02 ต.ค. 2561
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในกองบังคับการ อส.จังหวัดบุรีรัมย์(กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)
เบอร์โทร: 044-666504
34 27 ก.ย. 2561
141 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044602218ต่อ2512
26 26 ก.ย. 2561
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม฿าที่ 2 บ้านหนองพะอง สายหนองพะอง-บ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044-666396
29 25 ก.ย. 2561
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองพะอง สายหนองพะอง-บ้านน้อย ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044-666396
27 21 ก.ย. 2561
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บกักน้ำ ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม)ตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง (ตามรยละเอียดแบบแปลนสำนักการช่าง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
31 21 ก.ย. 2561
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองถนนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบาลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044-686114 ต่อ 114
28 21 ก.ย. 2561
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
32 21 ก.ย. 2561
147 ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044617579ต่อ 14
24 21 ก.ย. 2561
148 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 044602218
23 19 ก.ย. 2561
149 ประกวดราคาจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 044602218
24 19 ก.ย. 2561
150 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 โครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044608072
32 18 ก.ย. 2561
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com