ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8443 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 3 4 5 6 7 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนละหานทราย - ปะคำ ๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044-649192-3
6 14 มี.ค. 2565
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ รายการปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-621309 ต่อ 11
11 14 มี.ค. 2565
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ รายการปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-621309 ต่อ 11
7 14 มี.ค. 2565
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแหลางท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ รายการปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-621309 ต่อ 11
8 14 มี.ค. 2565
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านสีชวา บ้านเสาเดียว อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 07 มี.ค. 2565
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านสีชวา บ้านเสาเดียว อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 07 มี.ค. 2565
107 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลปะเคียบ-บ้านวังปลัด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 07 มี.ค. 2565
108 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพ -บ้านขรัวตาแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 07 มี.ค. 2565
109 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบร.ถ.๑-๐๑๔๒ ถนนภายในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด (ชุมชนสายโท ๒ ใต้ หู่ที่๘ ตำบลปราสาท)อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 07 มี.ค. 2565
110 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านน้องโรงงาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงพลอง -บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 07 มี.ค. 2565
111 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asasphaltic Concrete สายบ้านนาแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านดู่-บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 07 มี.ค. 2565
112 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๑๑๓ บ้านแคนดง-บ้านงิ้ว อำแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
12 07 มี.ค. 2565
113 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-place Recycling)สาย บร.ถ.๑-๐๑๑๓ บ้านแคนดง-บ้านงิ้ว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 04 มี.ค. 2565
114 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Aaphaltic Concrtete สายบ้านน้อยโรงเรียนหมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงพลอง -บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 25 ก.พ. 2565
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านสีชวา -บ้านเสาเดียว อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 25 ก.พ. 2565
116 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านสาวเอ้ หมู่ที่๒ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง -บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
13 25 ก.พ. 2565
117 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านนาแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านดู่-บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (e-biddig) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
11 25 ก.พ. 2565
118 ประกวดราคาจ้าง ปรัปปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบร.ถ.๑-๐๑๔๒ ถนนภายในนิมนิยมสร้างตนเองบ้านกรวด (ชุมชนสายโท๒ใต้ หมุ่ที่๘ ตำบลปราสาท)อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 25 ก.พ. 2565
119 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบร.ถ.๑-๐๐๒๔ บ้านชุมแสง -บ้านสองพี่น้องอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
11 24 ก.พ. 2565
120 ประกาศราคาจ้าง ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพ -บ้านขรัวตาแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบละเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
18 24 ก.พ. 2565
121 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
21 24 ก.พ. 2565
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่น้อย (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ๑)รหัสสายทาง ๕๓-๐๓๙ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
11 22 ก.พ. 2565
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่น้อย (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ๑)รหัสสายทาง ๕๓-๐๓๙ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
9 22 ก.พ. 2565
124 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์นานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
39 11 ก.พ. 2565
125 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ราชการ)ของโรงพยาบาลนางรอง กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลนางรอง
เบอร์โทร: 044-633456-67 ต่อ 525 526
166 07 ก.พ. 2565
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: [email protected]