ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8100 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 3 4 5 6 7 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
101 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สาย บร.ถ.๑- ๐๐๘๙ บ.เสือชะเง้อ-บ้านสระสะแก อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 05 พ.ค. 2563
102 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๑๐๐ บ้านสาว- บ้านโนนมาลัย อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 01 พ.ค. 2563
103 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๐๙๕ บ้านโนนมาลัย - บ้านสระบัว อ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 30 เม.ย. 2563
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย อส.อ.แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอแคนดง
เบอร์โทร: 044-193067
17 30 เม.ย. 2563
105 ประกวดราคาจ้างห่อสร้างโครงการก่อสร้างช่องจราจรเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด หมู่ที่ ๑ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044-6499192-3
5 30 เม.ย. 2563
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล (หลังใหม่) ตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
11 30 เม.ย. 2563
107 ประกวดราคาจ้าง โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 29 เม.ย. 2563
108 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่๕ ต. ละหานทราย-บ้านชุมชนโคกว่าน ม.๙ ต.โคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 29 เม.ย. 2563
109 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านยางโป่งสะเดา หมู่ที่ ๑ ต.ตาจง อ.ละหานทราย อำเภอละหานทราย-บ้านหนองปรือ ม.๕ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
5 29 เม.ย. 2563
110 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
10 24 เม.ย. 2563
111 ประกวดราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
13 24 เม.ย. 2563
112 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านสองห้อง หมู่ที่ ๙ ต.บ้านด่าน-บ้านดงกระทิง หมู่ที่ ๑ ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
13 23 เม.ย. 2563
113 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (ระกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
6 23 เม.ย. 2563
114 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044-624527
22 20 เม.ย. 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512
25 17 เม.ย. 2563
116 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๐๖ ชื่อสายทางบ้านหายโศก-สถานีสูบน้ำบ้านดอนพยอม ตำบลหายโศก อบต.หายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.หายโศก
เบอร์โทร: ๐๔๔ - ๑๙๕-๑๒๙
15 17 เม.ย. 2563
117 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ รายกาก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนประโคนชัย - บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔ ๖๑๑๖๕๗ ต่อ ๑๐๗
6 17 เม.ย. 2563
118 การจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร ถ.๒๐๔-๐๑๑ สายทางบ้านหายโศก-บ้านหนองนกคู่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐๐ เมตร หนา ๐.๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกหินอบต.หายโศก อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.หายโศก
เบอร์โทร: ๐๔๔ - ๑๙๕-๑๒๙
9 17 เม.ย. 2563
119 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อส่งน้ำดิบผลิตประปาเทศบาล ตำบลนาโธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044-686114 ต่อ 116
17 17 เม.ย. 2563
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 5 ต.หายโศก องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.หายโศก
เบอร์โทร: ๐๔๔ - ๑๙๕-๑๒๙
9 15 เม.ย. 2563
121 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาเก็บกักแหล่งน้ำ ขุดลอกเลิงบ่อหลวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนบ่อหลวง ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.หายโศก
เบอร์โทร: ๐๔๔ - ๑๙๕-๑๒๙
25 15 เม.ย. 2563
122 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองเงิน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหายโศก ตำบลหายโศก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๓,๕๕๒ ลบม. องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.หายโศก
เบอร์โทร: ๐๔๔ - ๑๙๕-๑๒๙
16 15 เม.ย. 2563
123 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ ขุดลอกหนองไร่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหายโศก ตำบลหายโศก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๖,๐๑๖.๐๐ ลบ.ม.องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.หายโศก
เบอร์โทร: ๐๔๔ - ๑๙๕-๑๒๙
11 15 เม.ย. 2563
124 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
18 15 เม.ย. 2563
125 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลอิส หมู่ที่ ๙ ต.เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
12 15 เม.ย. 2563
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com