ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7814 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 3 4 5 6 7 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
21 22 พ.ย. 2561
102 ประกวดราคาจัดซื้อรถบบทุกดีเซล ขนาด 1 คันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (แบบยกสูง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044621309 ต่อ 11
15 21 พ.ย. 2561
103 การซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรเตรียมสู่การพัฒนาและแปรรปผลิตภัณฑ์จากไหมเพื่อการค้า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกรียรติ อ.พุทไธสง
เบอร์โทร: 044 689008
20 20 พ.ย. 2561
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถด้านหลังปราสาทพนมรุ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044-666251
27 15 พ.ย. 2561
105 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เบอร์โทร: 044 604000 ต่อ 1019,1020
14 15 พ.ย. 2561
106 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
เบอร์โทร: 044 182 560-1
10 14 พ.ย. 2561
107 ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044613258 ต่อ 14
16 09 พ.ย. 2561
108 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e*bidding) เทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044-606253 ต่อ 122
16 05 พ.ย. 2561
109 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภืวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
เบอร์โทร: 043000933
31 30 ต.ค. 2561
110 โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ว่าการอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอ.ชำนิ
เบอร์โทร: 044-666435
45 25 ต.ค. 2561
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารจอดรถศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
27 25 ต.ค. 2561
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ หมู่ที่ 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
66 11 ต.ค. 2561
113 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 094 5300131
81 11 ต.ค. 2561
114 ประกวดราคาจ้าง โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
36 10 ต.ค. 2561
115 การลงทะเบียนขององค์กรที่มีลิขสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044604000ต่อ1019,1502
24 09 ต.ค. 2561
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 08-001 (สายทาง แยกทางหลวง24-บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม้า มีพื้ที่ไม่น้อยกว่า 15,200 ตารางเมตร เทศมนตรีตำบลโคกม้า
เบอร์โทร: 044-110694ต่อ12
30 09 ต.ค. 2561
117 การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-604000 ต่อ 1019,1020
26 08 ต.ค. 2561
118 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ศูรน์พัฒนาฯผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-182560-1
21 08 ต.ค. 2561
119 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
37 04 ต.ค. 2561
120 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666563
31 03 ต.ค. 2561
121 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
23 03 ต.ค. 2561
122 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
24 02 ต.ค. 2561
123 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-182560-1
18 02 ต.ค. 2561
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4)บ้านชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044-190153
22 02 ต.ค. 2561
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในกองบังคับการ อส.จังหวัดบุรีรัมย์(กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)
เบอร์โทร: 044-666504
32 27 ก.ย. 2561
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com