ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7798 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 3 4 5 6 7 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
101 การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-604000 ต่อ 1019,1020
25 08 ต.ค. 2561
102 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ศูรน์พัฒนาฯผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-182560-1
17 08 ต.ค. 2561
103 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
34 04 ต.ค. 2561
104 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666563
29 03 ต.ค. 2561
105 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
21 03 ต.ค. 2561
106 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
22 02 ต.ค. 2561
107 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-182560-1
15 02 ต.ค. 2561
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4)บ้านชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044-190153
18 02 ต.ค. 2561
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในกองบังคับการ อส.จังหวัดบุรีรัมย์(กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)
เบอร์โทร: 044-666504
28 27 ก.ย. 2561
110 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044602218ต่อ2512
23 26 ก.ย. 2561
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม฿าที่ 2 บ้านหนองพะอง สายหนองพะอง-บ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044-666396
28 25 ก.ย. 2561
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองพะอง สายหนองพะอง-บ้านน้อย ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044-666396
24 21 ก.ย. 2561
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บกักน้ำ ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม)ตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง (ตามรยละเอียดแบบแปลนสำนักการช่าง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
28 21 ก.ย. 2561
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองถนนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบาลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044-686114 ต่อ 114
25 21 ก.ย. 2561
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
29 21 ก.ย. 2561
116 ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044617579ต่อ 14
21 21 ก.ย. 2561
117 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 044602218
21 19 ก.ย. 2561
118 ประกวดราคาจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร: 044602218
21 19 ก.ย. 2561
119 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 โครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044608072
31 18 ก.ย. 2561
120 ประกวดราคาจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512
19 17 ก.ย. 2561
121 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62) สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666563
16 14 ก.ย. 2561
122 จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 เครื่อง และหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปี 2562 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044666563
16 14 ก.ย. 2561
123 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดครั้งที่ 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611462
73 12 ก.ย. 2561
124 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044666563
40 11 ก.ย. 2561
125 จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 เครื่อง และหอประชุมจังหวัด จำนวน 1 เครื่อง ประจำปี 2562 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611563
14 11 ก.ย. 2561
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com