ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8443 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 2 3 4 5 6 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
76 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านสายโท ๙ ใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านสายตะกู หมู่ที่๑๑ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
14 04 เม.ย. 2565
77 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านซับอุดม หมู่ที่ ๑๓-บ้านทุ่งจังหัน หมุ่ที่๒ ตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ต.ดอนอะราง อ.หนองกี จ.บุรีรัมย์ด้วยวืธีประกวดรา(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: -
11 04 เม.ย. 2565
78 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบร.ถ.๑-๐๐๒๒ สายบ่านระนามพลวง-บ้านเมืองยาง อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 04 เม.ย. 2565
79 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าโพธิ์ชัย-บ้านเมืองแฝก หมู่ที่ ๔ ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
8 04 เม.ย. 2565
80 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
24 29 มี.ค. 2565
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิํประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (eิรกกรืเ) เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
15 25 มี.ค. 2565
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
15 24 มี.ค. 2565
83 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
12 22 มี.ค. 2565
84 ระกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเจริญ -บ้านประชาสรรค์ หมู่ที ๕ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
15 22 มี.ค. 2565
85 ระกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวผิว Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเดา-บ้านป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 22 มี.ค. 2565
86 ระกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวผิว Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเดา-บ้านป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
12 22 มี.ค. 2565
87 ระกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวผิว Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเจริญ -บ้านประขาสรรค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 22 มี.ค. 2565
88 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวผิว Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโท ๑๐ ใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลสายตะกู-บ้านโนนเจริญ หมู่ที่๑ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 22 มี.ค. 2565
89 ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โรงพยาบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044-691509 ต่อ 103
97 21 มี.ค. 2565
90 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายน้อยลำชี หมู่ที ๙ ต.สายตะกู-บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖ ต.โนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
13 18 มี.ค. 2565
91 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาคอก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
14 18 มี.ค. 2565
92 ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Plcee Recycling สายบ้านสำโรง อ.พลับพลาชัย -บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
8 18 มี.ค. 2565
93 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านสม็ด ม.7ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ -บ.กัดลิ้นหมู่ที่ ๕ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
11 18 มี.ค. 2565
94 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltc Concrete โดยวิธีPavement in place Recycling สายบ้านงามเจริญพัฒนา ต.หนองไม้งาม -บ.สายตรี ๘ ใต้หมู่ที่ ๑๒ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
11 18 มี.ค. 2565
95 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธีPavement In Place Recycling สายบ้านป่าชัน หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าชัน-บ้านพลับพลาชัย หมู่ที่๒ ตำบลสะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 18 มี.ค. 2565
96 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๓ ต.โนนเจริญ-บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่๕ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
10 18 มี.ค. 2565
97 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านน้อยลำชี หมู่ที่ ๙ ตำบลสายตะกู-บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
13 18 มี.ค. 2565
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านโคกช้างหมู่ที่ ๓ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
16 17 มี.ค. 2565
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ต.อิสาฯ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
15 17 มี.ค. 2565
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแหลางท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหากิ่งมงคล ตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-621309 ต่อ 11
14 14 มี.ค. 2565
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: [email protected]