ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8443 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 335 336 337 338 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
8401 สอบราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งห้องประชุมอบต.บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
437 11 ก.ย. 2552
8402 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 0 4461 7042
470 08 ก.ย. 2552
8403 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลราษีไศล
เบอร์โทร: 0 4568 1107ต่อ126
411 08 ก.ย. 2552
8404 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด เทศบาลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 0 4419 7444
467 08 ก.ย. 2552
8405 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตยางพาราแผ่น บ.สายโท8 ใต้ ม. 9 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด เทศบาลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 0 4419 7444
545 08 ก.ย. 2552
8406 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์อบต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ อบต.หินโคน
เบอร์โทร: 0 4478 0073
494 08 ก.ย. 2552
8407 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โคกใหม่ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ อบต.หินโคน
เบอร์โทร: 0 4478 0073
540 08 ก.ย. 2552
8408 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.6 ต.สตึก อ.สตึก อบต.สตึก
เบอร์โทร: 0 4468 0288
476 08 ก.ย. 2552
8409 สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานขนส่ง จ.บร ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1595ต่อ102
525 08 ก.ย. 2552
8410 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 446 1386
488 04 ก.ย. 2552
8411 สอบราคาซื้ออาหารสดและเครื่องปรุง(เป็นรายสิ่ง) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ปีงบประมาณ 2553 สถานพินิจฯ จ.บร
เบอร์โทร: 0 4463 7188
507 04 ก.ย. 2552
8412 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลขุขันธ์
เบอร์โทร: 0 4563 0481
537 04 ก.ย. 2552
8413 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายประดิษฐ์-ทุ่งนา ม.10 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
539 04 ก.ย. 2552
8414 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านพูนสุข ม.6 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
539 04 ก.ย. 2552
8415 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองพูน-สระประดาบก ม.2 ต.เจริญสุข อบต.เจริญสุข
เบอร์โทร: 0 4478 2061
465 04 ก.ย. 2552
8416 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
474 04 ก.ย. 2552
8417 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับส่งวิทยุ อบต.เขาคอก
เบอร์โทร: 0 4460 5049
494 04 ก.ย. 2552
8418 สอบราคาโครงการติดตั้งป้ายเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ตำบลสำโรงใหม่ อ.ละหานทราย เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 0 4464 9009
518 04 ก.ย. 2552
8419 สอบราคาวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์และพยาบาลฉุกเฉิน(FR) ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 0 4464 9009
446 04 ก.ย. 2552
8420 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเนิน
เบอร์โทร: 0 4418 0601
411 04 ก.ย. 2552
8421 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
454 04 ก.ย. 2552
8422 (ต่อ) ของโครงการสถานีสูบน้ำบ้านโนนอุดมต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นม. โครงการก่อสร้าง1 สำนักชลประทานที่ 8
เบอร์โทร: 0 4427 5610
483 04 ก.ย. 2552
8423 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ-วางท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการก่อสร้าง1 สำนักชลประทานที่ 8
เบอร์โทร: 0 4427 5610
509 04 ก.ย. 2552
8424 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002-2084
444 01 ก.ย. 2552
8425 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
508 01 ก.ย. 2552
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: [email protected]