ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8101 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 322 323 324 325 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
8076 สอบราคาโครงการติดตั้งป้ายเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ตำบลสำโรงใหม่ อ.ละหานทราย เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 0 4464 9009
497 04 ก.ย. 2552
8077 สอบราคาวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์และพยาบาลฉุกเฉิน(FR) ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 0 4464 9009
433 04 ก.ย. 2552
8078 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเนิน
เบอร์โทร: 0 4418 0601
397 04 ก.ย. 2552
8079 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
440 04 ก.ย. 2552
8080 (ต่อ) ของโครงการสถานีสูบน้ำบ้านโนนอุดมต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นม. โครงการก่อสร้าง1 สำนักชลประทานที่ 8
เบอร์โทร: 0 4427 5610
467 04 ก.ย. 2552
8081 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ-วางท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการก่อสร้าง1 สำนักชลประทานที่ 8
เบอร์โทร: 0 4427 5610
494 04 ก.ย. 2552
8082 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002-2084
421 01 ก.ย. 2552
8083 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
486 01 ก.ย. 2552
8084 ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์ เทศบาลตำบลสตึก
เบอร์โทร: 0 4468 1019 ต่อ13
584 01 ก.ย. 2552
8085 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประจำชุมชนบ้านพลับพลาม.2 ต.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 0 4460 8060ต่อ23
483 01 ก.ย. 2552
8086 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประจำชุมชนบ้านสะเดาม.1 ต.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 0 4460 8060 ต่อ 23
506 01 ก.ย. 2552
8087 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย
เบอร์โทร: 0 2402 7556
502 01 ก.ย. 2552
8088 ประมูลราคาจ้างด้วยวีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สายบ้านถาวร-บ้านโคก เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 0 4419 2000ต่อ 13
455 01 ก.ย. 2552
8089 (ต่อ) ตอนควบคุม 0200 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2074(ทางพาดพุทไธสง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 219(สตึก) แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
464 01 ก.ย. 2552
8090 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข2226 แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
451 01 ก.ย. 2552
8091 (ต่อ) ตอน ต่อเขต เทศบาลตำบลหนองกี่-โนนศรีคูณ แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
564 01 ก.ย. 2552
8092 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2166 แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657 ต่อ 109
484 01 ก.ย. 2552
8093 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 446 1386
536 01 ก.ย. 2552
8094 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดต่อมลุกหมากผ่านกล้องด้วยไฟฟ้าชนิด Bipolar" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
549 01 ก.ย. 2552
8095 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" เครื่องมือสำหรับส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะขนาด 14Fr พร้อม Lens30 องศา โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002
515 01 ก.ย. 2552
8096 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.นาโพธิ์ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4460 5281
672 01 ก.ย. 2552
8097 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4460 528
580 01 ก.ย. 2552
8098 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองหว้า ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4460 5281
575 01 ก.ย. 2552
8099 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่อนทอง
เบอร์โทร: 0 4460 5016 ต่อ 15
614 01 ก.ย. 2552
8100 สอบราคาจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะครอง อบต.หนองตะครอ
เบอร์โทร: 0 4477 8351
531 01 ก.ย. 2552
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com