ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7825 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 311 312 313
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7801 สอบราคาวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์และพยาบาลฉุกเฉิน(FR) ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 0 4464 9009
422 04 ก.ย. 2552
7802 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเนิน
เบอร์โทร: 0 4418 0601
386 04 ก.ย. 2552
7803 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
429 04 ก.ย. 2552
7804 (ต่อ) ของโครงการสถานีสูบน้ำบ้านโนนอุดมต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นม. โครงการก่อสร้าง1 สำนักชลประทานที่ 8
เบอร์โทร: 0 4427 5610
453 04 ก.ย. 2552
7805 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ-วางท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการก่อสร้าง1 สำนักชลประทานที่ 8
เบอร์โทร: 0 4427 5610
485 04 ก.ย. 2552
7806 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002-2084
411 01 ก.ย. 2552
7807 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 0 4464 9192-3
473 01 ก.ย. 2552
7808 ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์ เทศบาลตำบลสตึก
เบอร์โทร: 0 4468 1019 ต่อ13
569 01 ก.ย. 2552
7809 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประจำชุมชนบ้านพลับพลาม.2 ต.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 0 4460 8060ต่อ23
470 01 ก.ย. 2552
7810 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประจำชุมชนบ้านสะเดาม.1 ต.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 0 4460 8060 ต่อ 23
496 01 ก.ย. 2552
7811 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย
เบอร์โทร: 0 2402 7556
489 01 ก.ย. 2552
7812 ประมูลราคาจ้างด้วยวีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ สายบ้านถาวร-บ้านโคก เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 0 4419 2000ต่อ 13
445 01 ก.ย. 2552
7813 (ต่อ) ตอนควบคุม 0200 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2074(ทางพาดพุทไธสง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 219(สตึก) แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
453 01 ก.ย. 2552
7814 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข2226 แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
441 01 ก.ย. 2552
7815 (ต่อ) ตอน ต่อเขต เทศบาลตำบลหนองกี่-โนนศรีคูณ แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657ต่อ109
555 01 ก.ย. 2552
7816 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2166 แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 1657 ต่อ 109
473 01 ก.ย. 2552
7817 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 446 1386
527 01 ก.ย. 2552
7818 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดต่อมลุกหมากผ่านกล้องด้วยไฟฟ้าชนิด Bipolar" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
544 01 ก.ย. 2552
7819 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" เครื่องมือสำหรับส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะขนาด 14Fr พร้อม Lens30 องศา โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002
507 01 ก.ย. 2552
7820 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.นาโพธิ์ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4460 5281
659 01 ก.ย. 2552
7821 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4460 528
568 01 ก.ย. 2552
7822 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองหว้า ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์
เบอร์โทร: 0 4460 5281
559 01 ก.ย. 2552
7823 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่อนทอง
เบอร์โทร: 0 4460 5016 ต่อ 15
601 01 ก.ย. 2552
7824 สอบราคาจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะครอง อบต.หนองตะครอ
เบอร์โทร: 0 4477 8351
515 01 ก.ย. 2552
7825 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.หนองบอน
เบอร์โทร: 044616309
505 01 ก.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com