ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7814 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า... 309 310 311 312 313 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
7751 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟหัวเรซิ่นพร้อมเดินสายไฟฟ้าและต่อบรรจบเข้ากับระบบไฟฟ้าของเดิมจำนวน 73 จุด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44602 345 ต่อ 404
457 17 ก.ย. 2552
7752 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างวรรณวิศาแมนชั่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44602 345 ต่อ 404
496 17 ก.ย. 2552
7753 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ฯ พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยหลังศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 44602 345 ต่อ 404
509 17 ก.ย. 2552
7754 สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.12 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง อบต.เมืองไผ่
เบอร์โทร: 0 4461 5533ต่อ13
534 12 ก.ย. 2552
7755 สอบราคาจ้างเหมาถมที่สาธารณะ(สระน้ำหนองตาด) บ้านสี่เหลี่ยม ม.10 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ อบต.แสลงพัน
เบอร์โทร: 0 4418 5159
520 12 ก.ย. 2552
7756 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
431 12 ก.ย. 2552
7757 สอบราคาจ้างก่อสร้าง ประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ อบต.เสม็ด
เบอร์โทร: 0 4460 5267
498 12 ก.ย. 2552
7758 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ทต.หนองไม้งาม ม.9 ต.หนองไม้งาม เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 0 4461 8511ต่อ101
522 12 ก.ย. 2552
7759 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณที่ทำการ อบต.หนองตาด ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.หนองตาด
เบอร์โทร: 0 4460 5167
531 12 ก.ย. 2552
7760 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง อบต.สะแกซำ
เบอร์โทร: 0 4460 5237 ต่อ 14
476 12 ก.ย. 2552
7761 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง
เบอร์โทร: 0 4460 5069
390 12 ก.ย. 2552
7762 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อบต.ทุ่งวังต.ทุ่งวัง อ.สตึก อบต.ทุ่งวัง
เบอร์โทร: -
588 12 ก.ย. 2552
7763 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.หนองไทร อบต.หนองไทร
เบอร์โทร: 0 4477 7805
480 12 ก.ย. 2552
7764 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์บ้านหนองไทร อบต.หนองไทร
เบอร์โทร: 0 4477 7805
469 12 ก.ย. 2552
7765 สอบราคาซื้อวัสดุส่วนประกอบครุภัณฑ์การแพทย์ "Airotor"(หัวกรอความเร็วสูง) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4461 5002 ต่อ 3418
411 11 ก.ย. 2552
7766 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 0 4462 4527
469 11 ก.ย. 2552
7767 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อบต.บ้านไทร
เบอร์โทร: 0 4461 6194
430 11 ก.ย. 2552
7768 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อบต.บ้านไทร
เบอร์โทร: 0 4461 6194
427 11 ก.ย. 2552
7769 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ อบต.เขาคอก
เบอร์โทร: 0 4460 5049
468 11 ก.ย. 2552
7770 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกู้ภัยฉุกเฉิน EMS) อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
448 11 ก.ย. 2552
7771 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4,17 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
460 11 ก.ย. 2552
7772 สอบราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งห้องประชุมอบต.บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง
เบอร์โทร: 0 4462 0156
406 11 ก.ย. 2552
7773 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 0 4461 7042
439 08 ก.ย. 2552
7774 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลราษีไศล
เบอร์โทร: 0 4568 1107ต่อ126
379 08 ก.ย. 2552
7775 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด เทศบาลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 0 4419 7444
436 08 ก.ย. 2552
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com