ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8407 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
51 ระกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวผิว Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเจริญ -บ้านประขาสรรค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 22 มี.ค. 2565
52 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวผิว Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโท ๑๐ ใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลสายตะกู-บ้านโนนเจริญ หมู่ที่๑ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 22 มี.ค. 2565
53 ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โรงพยาบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044-691509 ต่อ 103
95 21 มี.ค. 2565
54 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายน้อยลำชี หมู่ที ๙ ต.สายตะกู-บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖ ต.โนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
13 18 มี.ค. 2565
55 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาคอก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
12 18 มี.ค. 2565
56 ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Plcee Recycling สายบ้านสำโรง อ.พลับพลาชัย -บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
8 18 มี.ค. 2565
57 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านสม็ด ม.7ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ -บ.กัดลิ้นหมู่ที่ ๕ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
10 18 มี.ค. 2565
58 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltc Concrete โดยวิธีPavement in place Recycling สายบ้านงามเจริญพัฒนา ต.หนองไม้งาม -บ.สายตรี ๘ ใต้หมู่ที่ ๑๒ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
9 18 มี.ค. 2565
59 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธีPavement In Place Recycling สายบ้านป่าชัน หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าชัน-บ้านพลับพลาชัย หมู่ที่๒ ตำบลสะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 18 มี.ค. 2565
60 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๓ ต.โนนเจริญ-บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่๕ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
9 18 มี.ค. 2565
61 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านน้อยลำชี หมู่ที่ ๙ ตำบลสายตะกู-บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
13 18 มี.ค. 2565
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านโคกช้างหมู่ที่ ๓ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
13 17 มี.ค. 2565
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ต.อิสาฯ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
12 17 มี.ค. 2565
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแหลางท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหากิ่งมงคล ตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-621309 ต่อ 11
14 14 มี.ค. 2565
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนละหานทราย - ปะคำ ๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044-649192-3
6 14 มี.ค. 2565
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ รายการปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-621309 ต่อ 11
11 14 มี.ค. 2565
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ รายการปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-621309 ต่อ 11
5 14 มี.ค. 2565
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแหลางท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ รายการปรับปรุงภูมิทัศน์พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-621309 ต่อ 11
8 14 มี.ค. 2565
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านสีชวา บ้านเสาเดียว อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 07 มี.ค. 2565
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านสีชวา บ้านเสาเดียว อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 07 มี.ค. 2565
71 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลปะเคียบ-บ้านวังปลัด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 07 มี.ค. 2565
72 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพ -บ้านขรัวตาแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 07 มี.ค. 2565
73 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบร.ถ.๑-๐๑๔๒ ถนนภายในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด (ชุมชนสายโท ๒ ใต้ หู่ที่๘ ตำบลปราสาท)อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 07 มี.ค. 2565
74 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านน้องโรงงาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงพลอง -บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 07 มี.ค. 2565
75 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asasphaltic Concrete สายบ้านนาแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านดู่-บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 07 มี.ค. 2565
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com