ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7757 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
51 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e*bidding) เทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044-606253 ต่อ 122
9 05 พ.ย. 2561
52 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภืวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
เบอร์โทร: 043000933
26 30 ต.ค. 2561
53 โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ว่าการอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอ.ชำนิ
เบอร์โทร: 044-666435
39 25 ต.ค. 2561
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารจอดรถศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
19 25 ต.ค. 2561
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ หมู่ที่ 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
56 11 ต.ค. 2561
56 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 094 5300131
73 11 ต.ค. 2561
57 ประกวดราคาจ้าง โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
27 10 ต.ค. 2561
58 การลงทะเบียนขององค์กรที่มีลิขสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044604000ต่อ1019,1502
12 09 ต.ค. 2561
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 08-001 (สายทาง แยกทางหลวง24-บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม้า มีพื้ที่ไม่น้อยกว่า 15,200 ตารางเมตร เทศมนตรีตำบลโคกม้า
เบอร์โทร: 044-110694ต่อ12
22 09 ต.ค. 2561
60 การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-604000 ต่อ 1019,1020
20 08 ต.ค. 2561
61 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ศูรน์พัฒนาฯผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-182560-1
12 08 ต.ค. 2561
62 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
27 04 ต.ค. 2561
63 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666563
23 03 ต.ค. 2561
64 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
15 03 ต.ค. 2561
65 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
18 02 ต.ค. 2561
66 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-182560-1
10 02 ต.ค. 2561
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4)บ้านชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044-190153
12 02 ต.ค. 2561
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในกองบังคับการ อส.จังหวัดบุรีรัมย์(กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)
เบอร์โทร: 044-666504
23 27 ก.ย. 2561
69 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044602218ต่อ2512
16 26 ก.ย. 2561
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม฿าที่ 2 บ้านหนองพะอง สายหนองพะอง-บ้านน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044-666396
23 25 ก.ย. 2561
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองพะอง สายหนองพะอง-บ้านน้อย ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044-666396
18 21 ก.ย. 2561
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บกักน้ำ ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม)ตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง (ตามรยละเอียดแบบแปลนสำนักการช่าง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512,044 602218
24 21 ก.ย. 2561
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองถนนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบาลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044-686114 ต่อ 114
21 21 ก.ย. 2561
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 14
23 21 ก.ย. 2561
75 ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044617579ต่อ 14
17 21 ก.ย. 2561
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com