ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8124 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
51 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓ ต.หนองโสน อ.นางรอง -บ้านน้ำใส ม.๑ ต.อิสาณเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 25 ก.ย. 2563
52 ประกวดราคาจ้าง โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
13 25 ก.ย. 2563
53 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านเมืองคู่ ต.เมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์-บ้านแสลงโทน หมู่ที่๒ ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัยบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
12 25 ก.ย. 2563
54 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044666563
10 22 ก.ย. 2563
55 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร่อมทางระบายน้ำ หน้าเทศบาลตำบลละหานทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044-659192-3
11 21 ก.ย. 2563
56 ประกวดราคาจัดซื้อซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค บริโภคเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๖๓-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
เบอร์โทร: 044 182560-1
7 17 ก.ย. 2563
57 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลทConcrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๗๗-๐๐๑ สายบ้านสำโรง-บ้านไทร หมู่ที่ ๒ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.สำโรง
เบอร์โทร: 044-634950
18 16 ก.ย. 2563
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองทำนบ หมู่ที่ ๓ บ้านตะโกรี ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.พลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044-634950 085 5792238
17 10 ก.ย. 2563
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนราษฏร์บำรุง ๑๐ (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
8 10 ก.ย. 2563
60 การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประจำโรงอาหารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-602466
11 28 ส.ค. 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างทางระบายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ๙ (ด้านทิศตะวันออก) หฒุ่ที่ ๑ ต.ละหานทราย อำเภอละหานทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044-649192-3
16 28 ส.ค. 2563
62 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเทล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044-686114 ต่อ 114 115
8 27 ส.ค. 2563
63 ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยฟักทอง(พร้อมฝายน้ำล้น)บ้านโคกเขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสม็ด--บ้านห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลอิสาณ อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
24 24 ส.ค. 2563
64 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสมรพราษฏร์ดำริ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
17 21 ส.ค. 2563
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริืมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนิคมเขต หมุ่ที่ ๑๐ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
8 21 ส.ค. 2563
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนอันพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044649192-3
10 21 ส.ค. 2563
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนราฏร์บำรุง ๙ (ด้านทิศตะวันออก)หมู่ที่ ๑ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย ด้วยประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044-649192-3
12 21 ส.ค. 2563
68 ประกวดราคาซื้อรถบบทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044-686114 ต่อ 114 115
12 21 ส.ค. 2563
69 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
10 19 ส.ค. 2563
70 ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห่วยฟักทอง (พร้อมฝายน้ำล้น)บ้านโคกเขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสม็ด-บ้านห้วย หมู่ที่ ๗ ต.อิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 18 ส.ค. 2563
71 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
8 18 ส.ค. 2563
72 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายชุมชนบุลำดวนเหนือ เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์-บ้านหนองแปป หมู่ที่๘เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
15 10 ส.ค. 2563
73 ประกวดราคาจ้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านกะหาด หมู่ที่ ๔ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน-บ้านพิชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
17 10 ส.ค. 2563
74 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สาย บร.ถ.๑-๐๐๒๔ บ้านชุมแสง- บ้านสองพี่น้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
11 10 ส.ค. 2563
75 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านหนองปรือ-บ้านสะเดา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 04 ส.ค. 2563
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com