ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8407 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า 1 2 3 4 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
26 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๐๒๓ บ้านหนองตาไก้ -บ้านหนองถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
11 15 มิ.ย. 2565
27 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๑๑๐ บ้านโคกขาม - บ้านตะแบก อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 09 มิ.ย. 2565
28 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธีPavement In Place Recycling)สาย บร.ถ.๑-๐๑๐๙ บ้านหนองสาม-บ้านชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
17 09 มิ.ย. 2565
29 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๐๑๗ สายบ้านโคกแร่-บ้านหนองขาม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
15 09 มิ.ย. 2565
30 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling)สาย บร.ถ.๑-๐๐๑๗ สายบ้านโคกแร่ -บ้านหนองขาม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 07 มิ.ย. 2565
31 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๑๑๐ บ้านโคกขาม-บ้านตะแบก อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
15 07 มิ.ย. 2565
32 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Conrete สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสว่าง-บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเฃ็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
13 07 มิ.ย. 2565
33 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกัดลิ้น หมูที่ ๕ ตำบลสำโรง-บ้านเขว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
14 07 มิ.ย. 2565
34 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สาย บร.ถ.๑-๐๐๗๘ บ้านเจริญสุข - บ้านผักหวาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
13 02 มิ.ย. 2565
35 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Aspalic Conphltic (โดนยวิธี Pavement in Place RECYCLING) สายบ้านหนองสาม -บ้านชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 02 มิ.ย. 2565
36 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนฃาดยาง ผิวทาง Asphaltc C๐ncrete สายบร.ถ.๑-๐๐๒๓ บ้านหนองตาไก้ - บ้านหนองถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 02 มิ.ย. 2565
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๙/๙ ทิศใต้ถนนจิระ ชุมชนต้นสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-612643 ต่อ 205
12 18 พ.ค. 2565
38 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์เพื่อออกกำลังกายของประชาชนและพัฒนาบางส่วนให้เป็นปอดชุมชน (ตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044-686114 ต่อ 114 115
11 20 เม.ย. 2565
39 ประกวดราคาจ้าง โครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
17 04 เม.ย. 2565
40 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านสายโท ๙ ใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านสายตะกู หมู่ที่๑๑ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
14 04 เม.ย. 2565
41 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านซับอุดม หมู่ที่ ๑๓-บ้านทุ่งจังหัน หมุ่ที่๒ ตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ต.ดอนอะราง อ.หนองกี จ.บุรีรัมย์ด้วยวืธีประกวดรา(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: -
11 04 เม.ย. 2565
42 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบร.ถ.๑-๐๐๒๒ สายบ่านระนามพลวง-บ้านเมืองยาง อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 04 เม.ย. 2565
43 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าโพธิ์ชัย-บ้านเมืองแฝก หมู่ที่ ๔ ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
8 04 เม.ย. 2565
44 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
23 29 มี.ค. 2565
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิํประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (eิรกกรืเ) เทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
15 25 มี.ค. 2565
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044-617579 ต่อ 13
14 24 มี.ค. 2565
47 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
12 22 มี.ค. 2565
48 ระกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเจริญ -บ้านประชาสรรค์ หมู่ที ๕ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
15 22 มี.ค. 2565
49 ระกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวผิว Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเดา-บ้านป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 22 มี.ค. 2565
50 ระกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวผิว Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเดา-บ้านป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
12 22 มี.ค. 2565
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com