ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7901 รายการ
หน้าที่   หน้าแรก | ก่อนหน้า 1 2 3 4 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
26 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพขีล สายบ้านหนองกราด หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าโพธิ์ชัย - บ้านเย้ยปราสาท หมู่ที่๑ ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
28 05 ก.ย. 2562
27 ประกวดราคาจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
22 05 ก.ย. 2562
28 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพขีล สายบ้านถาวร หมู่ที่ ๑ ตำบลถาวร - บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
16 05 ก.ย. 2562
29 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเขตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ -บ้านเสม็ด หมู่ที่๔ ต.สำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
13 05 ก.ย. 2562
30 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งวัง -บ้านโคกเมืองหมู่ที่ ๗ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
23 05 ก.ย. 2562
31 ประกวดราคาจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
29 30 ส.ค. 2562
32 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพขีล สายบ้านหนองกราด ตำบลท่าโพธิ์ชัย-บ้าเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ท่าม่วง -บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
18 30 ส.ค. 2562
33 การประมูลเช่าตลาดสดและสถานที่จอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: ๐๔๔ ๖๙๑๐๓๒
35 28 ส.ค. 2562
34 ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลกระสัง สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๙๑๐๓๒
24 28 ส.ค. 2562
35 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4462 1309 ต่อ 11
82 28 ส.ค. 2562
36 ปิดร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
22 28 ส.ค. 2562
37 ปิดประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
24 28 ส.ค. 2562
38 ส่งประกาศเชิญชวนประมูลจ้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 04466 6263
20 28 ส.ค. 2562
39 ปิดร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
17 28 ส.ค. 2562
40 ขอความอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์จอ LED งานรมย์บุรีเกมส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 04460 1638
13 28 ส.ค. 2562
41 ปิดร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 28 ส.ค. 2562
42 ปิดร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
13 28 ส.ค. 2562
43 ปิดร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
11 28 ส.ค. 2562
44 ปิดร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
13 28 ส.ค. 2562
45 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
เบอร์โทร: 04419 2534
14 28 ส.ค. 2562
46 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านหนองโพรง หมู่ที่ ๕ ตำบลอิสาณ-บ้านโพธิ์ดอนหวาย หมุ๋่ที่ ๗ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 27 ส.ค. 2562
47 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพขีล สายบ้านยางโลน หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองแก-บ้านตาโหงก หมู่ที ๘ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ท่าม่วง -บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 27 ส.ค. 2562
48 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
เบอร์โทร: -๐๔๔ ๖๒๑๓๐๙ ต่อ ๑๑
21 27 ส.ค. 2562
49 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพขีล สายบ้านโนนยางหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าม่วง -บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔ ๖๒๑๓๐๙ ต่อ ๑๑
12 27 ส.ค. 2562
50 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044621309 ต่อ 11
42 22 ส.ค. 2562
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com