ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8443 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำไทรโยง-บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
2 26 ก.ย. 2565
2 ประกวดราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
3 26 ก.ย. 2565
3 ประกวดราคาจ้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
2 26 ก.ย. 2565
4 ประกวดราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
4 26 ก.ย. 2565
5 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete(โดยวิธีPaverment in -Place Recycling)สายบน.ถ.๑-๐๑๐๘ บ้านโคกไม้แกง-ย้านหนองย่างหมู อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
2 23 ก.ย. 2565
6 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแดงใหญ่ -บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
0 23 ก.ย. 2565
7 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านชุมเห็ด หมู่ที่ 11 ต.ชุุมเห็ด (เขตทม.ชุมเห็ด)-ชุมชนชุมเห็ด(เขตทม.้มืิงบุรีรัมย์)อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
3 23 ก.ย. 2565
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านสวายสอ-บ้านไผ่น้อยจาก กม.๐+๐๐๐ กม.๑+๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๘๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง อบต.สะแกโพรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
4 19 ก.ย. 2565
9 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
4 19 ก.ย. 2565
10 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารสด อาหารแห้ง และแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ศูนย์พัฒนาการจัดสวสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-182560-1
2 13 ก.ย. 2565
11 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์และอาคารหอประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666563
9 09 ก.ย. 2565
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวทอง อำภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044-110704
9 06 ก.ย. 2565
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044-110704
4 06 ก.ย. 2565
14 ประกาศขายทอดคลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666563
27 05 ก.ย. 2565
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนคูกันแสง บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า
เบอร์โทร: 044-110-694 ต่อ 12
3 05 ก.ย. 2565
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดดยวิธี Pavement In Place Recycling)ถนนสายทางแยกทางหลวง ๒๔๔๕ บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๕ -บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓,๙)บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกม้ากว้าง ๖-๘ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า
เบอร์โทร: ๐๔๔-๑๑๐-๖๙๕ ต่อ ๑๒
3 05 ก.ย. 2565
17 ขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องจักร) แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔ ๖๑๑๕๐๒
21 05 ก.ย. 2565
18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
44 05 ก.ย. 2565
19 ประกวดราคาปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
4 05 ก.ย. 2565
20 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำไทรโยง-บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
1 05 ก.ย. 2565
21 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
5 05 ก.ย. 2565
22 ประกวดราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
5 05 ก.ย. 2565
23 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In -Place Recycling) สายบร.ถ.๑-๐๑๐๘ บ้านโคกไม้แดง-บ้านหนองย่างหมู อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
1 05 ก.ย. 2565
24 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านชุมเห็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชุมเห็ด (เขต ทม.ชุมเห็ด)-ชุมชนชุมเห็ด (เขตทม.เมืองบุรีรัมย์)อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
3 05 ก.ย. 2565
25 ประกวดราคาจ้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
3 05 ก.ย. 2565
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: [email protected]