ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7891 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกดีเซล ขนาปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 21 ต.ค. 2562
2 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายบร.ถ.๑-๐๑๐๕ บ.โคกสุขสำราญ -น้านหนองต้อ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 21 ต.ค. 2562
3 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านห้วยศาลาใต้ หมู่ที่๑๒ ต.หนองบัวโคก- บ้านโกรกประดู่ หมู่ที่ ๖ ต.โคกกลาง ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 21 ต.ค. 2562
4 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ ๘ ต.หนองคู - บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 21 ต.ค. 2562
5 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling) สายบ้านสายบัว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเจริญสุข - บ้านถาวร หมู่ที่ ๑ ตำบลถาว อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 21 ต.ค. 2562
6 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สาย บร.ถ.๑ -๐๐๒๓ บ้านหนองตาไก้ - บ้านหนองถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
29 24 ก.ย. 2562
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขาบริเวณสนามฟุตบอล สนามที่ ๒ และ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512, 04460 22
34 24 ก.ย. 2562
8 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเชือก หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองแก - บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๒ คำบลานามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0-4461-1144 ต่อ 2512,0 4460 22
21 24 ก.ย. 2562
9 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
28 20 ก.ย. 2562
10 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเชือก หมูที่ ๕ ตำบลเมืองแก-บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลสนามชัย กระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
23 20 ก.ย. 2562
11 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งวัง - บ้านโคกเมืองหมู่ที่ ๗ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
30 20 ก.ย. 2562
12 ประกวดราคาจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
22 20 ก.ย. 2562
13 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพขีล สายบ้านหนองหมี หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย-บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
22 20 ก.ย. 2562
14 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านเขตสมบูรณ์หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหลักเขต อ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
20 20 ก.ย. 2562
15 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2562 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-666563
47 12 ก.ย. 2562
16 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพขีล สายบ้านหนองกราด หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าโพธิ์ชัย - บ้านเย้ยปราสาท หมู่ที่๑ ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
28 05 ก.ย. 2562
17 ประกวดราคาจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
21 05 ก.ย. 2562
18 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพขีล สายบ้านถาวร หมู่ที่ ๑ ตำบลถาวร - บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
14 05 ก.ย. 2562
19 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเขตสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ -บ้านเสม็ด หมู่ที่๔ ต.สำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 05 ก.ย. 2562
20 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งวัง -บ้านโคกเมืองหมู่ที่ ๗ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
23 05 ก.ย. 2562
21 ประกวดราคาจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
25 30 ส.ค. 2562
22 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพขีล สายบ้านหนองกราด ตำบลท่าโพธิ์ชัย-บ้าเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ท่าม่วง -บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
17 30 ส.ค. 2562
23 การประมูลเช่าตลาดสดและสถานที่จอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: ๐๔๔ ๖๙๑๐๓๒
34 28 ส.ค. 2562
24 ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลกระสัง สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๙๑๐๓๒
24 28 ส.ค. 2562
25 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 0 4462 1309 ต่อ 11
76 28 ส.ค. 2562
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com