ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 8394 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอุดม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกขมิ้น -บ้านพูนสุข หฒุ่ที่ ๑๐ ตำบลป่าชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
4 01 ก.ค. 2565
2 ประกวดราคาจ้างโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
4 01 ก.ค. 2565
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
2 28 มิ.ย. 2565
4 ประกวดราคาจ้างปรัลปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์สนามที่ ๒ และสนามที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
3 28 มิ.ย. 2565
5 ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช
เบอร์โทร: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราชกา
9 27 มิ.ย. 2565
6 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบมีช่องว่างหลังคนขัย (Cab)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044-649192-3
10 27 มิ.ย. 2565
7 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สนามที่ ๒ และ สนามที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 23 มิ.ย. 2565
8 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลนางรอง โดยวิธีขายทอดตลาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
36 23 มิ.ย. 2565
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-612643 ต่อ 205
8 21 มิ.ย. 2565
10 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๐๗๘ บ้านเจริญสุข-บ้านผักหวาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
11 15 มิ.ย. 2565
11 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavament In Place Recycling สายบ้านดอนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ -บ้านดอนอะราง หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 15 มิ.ย. 2565
12 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสว่าง -บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 15 มิ.ย. 2565
13 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๐๒๓ บ้านหนองตาไก้ -บ้านหนองถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
11 15 มิ.ย. 2565
14 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๑๑๐ บ้านโคกขาม - บ้านตะแบก อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 09 มิ.ย. 2565
15 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธีPavement In Place Recycling)สาย บร.ถ.๑-๐๑๐๙ บ้านหนองสาม-บ้านชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
16 09 มิ.ย. 2565
16 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling)สายบร.ถ.๑-๐๐๑๗ สายบ้านโคกแร่-บ้านหนองขาม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
13 09 มิ.ย. 2565
17 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling)สาย บร.ถ.๑-๐๐๑๗ สายบ้านโคกแร่ -บ้านหนองขาม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 07 มิ.ย. 2565
18 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.๑-๐๑๑๐ บ้านโคกขาม-บ้านตะแบก อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
14 07 มิ.ย. 2565
19 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Conrete สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสว่าง-บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเฃ็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
12 07 มิ.ย. 2565
20 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกัดลิ้น หมูที่ ๕ ตำบลสำโรง-บ้านเขว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
13 07 มิ.ย. 2565
21 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สาย บร.ถ.๑-๐๐๗๘ บ้านเจริญสุข - บ้านผักหวาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
11 02 มิ.ย. 2565
22 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Aspalic Conphltic (โดนยวิธี Pavement in Place RECYCLING) สายบ้านหนองสาม -บ้านชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 02 มิ.ย. 2565
23 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนฃาดยาง ผิวทาง Asphaltc C๐ncrete สายบร.ถ.๑-๐๐๒๓ บ้านหนองตาไก้ - บ้านหนองถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 02 มิ.ย. 2565
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๙/๙ ทิศใต้ถนนจิระ ชุมชนต้นสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-612643 ต่อ 205
10 18 พ.ค. 2565
25 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์เพื่อออกกำลังกายของประชาชนและพัฒนาบางส่วนให้เป็นปอดชุมชน (ตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044-686114 ต่อ 114 115
10 20 เม.ย. 2565
 ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com