ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7966 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
3 01 เม.ย. 2563
2 ประกวดราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
0 01 เม.ย. 2563
3 ปิดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ ระยะที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044624527
0 01 เม.ย. 2563
4 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายบ้านหนองตะครองน้อย หมู่ที่ ๘ ต.โคกว่าน อ.ละหาทราย - บ้านโคกหลักหิน หมู่ที่๘ ต.หนองไทร อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
1 01 เม.ย. 2563
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหมู่ที่๒ จากถนนดำ -ถนนคอนกรีต ขึ้นเขา(เส้นทางคลองอีแซว)ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
0 01 เม.ย. 2563
6 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือหมู่ที่๕ จากบ้านนายกวน มัทรี- บ้านนายโขม อ่อนวาที ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
0 01 เม.ย. 2563
7 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนกลางหมู่ที่ ๙ สายหนองอีแซว ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044-192000 ต่อ 14
2 27 มี.ค. 2563
8 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)และงานเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concret รหัสทางหลวงท้องถิ่น บ.ร.ถ.๑๙-๐๐๓ สายโรงฆ่าสัตว์-สระแวง ต.นาโพธิ์ จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: ๐๔๔-๖๘๖๑๑๔ ต่อ ๑๑๔ ๑๑๕
3 27 มี.ค. 2563
9 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างขุดลอกหนองโก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาโพธิ์ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๓,๐๑๓ ลูกบาศก์เมตร เทศบาตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: ๐๔๔-๖๘๖๑๑๔ ต่อ ๑๑๔ ๑๑๕
11 20 มี.ค. 2563
10 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายบ้านหนองตะครองน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย-บ้านโคกหลักหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
6 20 มี.ค. 2563
11 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.1-0110 สายบ้านห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลอิสาณ - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
1 20 มี.ค. 2563
12 ปิดประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
9 20 มี.ค. 2563
13 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยร้านค้าบุญชื่น) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ โคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า
เบอร์โทร: -
3 20 มี.ค. 2563
14 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านสองห้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านด่าน-บ้านดงกระทิงหมู่ ๑ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
3 20 มี.ค. 2563
15 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายบ้านหนองกราด หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าโพธิ์ - บ้านเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
2 20 มี.ค. 2563
16 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: 044-624527
5 20 มี.ค. 2563
17 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สาบย้านหนองกราด หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าโพธิ์ชัย-บ้านเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
2 19 มี.ค. 2563
18 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para ASPHALTIC Concrete สายบ้านสองห้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านด่าน-บ้านดงกระทิง หมู่ที่ี ๑ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
3 19 มี.ค. 2563
19 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทาง บร.ถ.๑-๐๑๔๒ ถนนภายในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
7 13 มี.ค. 2563
20 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสูง-บ้านโนนจันทา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
5 13 มี.ค. 2563
21 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนท ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
8 13 มี.ค. 2563
22 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ฝารางวี (สองข้างทาง)ซอยประชามีสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: ๐๔๔ ๖๒๔๕๒๗
5 13 มี.ค. 2563
23 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044666563
11 10 มี.ค. 2563
24 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนลัทธิวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองนางรอง
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๒๔๕๒๗
7 06 มี.ค. 2563
25 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทาง บร.ถ.๑-๐๑๔๒ ถนนภายในนิคมสร่างตนเองบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: ๐๔๔๖๑ ๑๑๔๔ ต่อ ๒๕๑๒ ๐๔๔๖๐ ๒๒๑๘
10 06 มี.ค. 2563
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com