BikeUnAiRak2018


กำหนดการ
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
ของจังหวัดบุรีรัมย์
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

เวลา 13.00 น. - ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม "ฺBike อุ่นไอรัก" เริ่มทยอยเดินทางมาพร้อมกัน ณ สถานที่จัดกิจกรรมของจังหวัด
- ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา 14.00 น. - ประชาชนเข้าประจำจุดขบวนจักรยานที่จังหวัดกำหนด
- หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสหกิจในจังหวัดเข้าประจำจุดขบวนจักรยานที่จังหวัดกำหนด
- ชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัด
เวลา 14.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางถึงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม "ฺBike อุ่นไอรัก"
เวลา 14.50 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าประจำจุด ณ บริเวณพิธีจัดกิจกรรม "ฺBike อุ่นไอรัก"
- ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี
- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา 15.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าประจำจุดพร้อมจักรยานให้สัญญาณเริ่มปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

หมายเหตุ : การแต่งกาย : เสื้อยืดจักรยานพระราชทาน หรือเสื้อยืดโทนสีเหลืองหรือสีฟ้า:: จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ::